• Informácie o poplatkoch

    •  

     ÚHRADA PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA MŠ:

     Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou 13 € mesačne. Tento príspevok sa uhrádza mesiac vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

     Spôsob úhrady:  trvalý príkaz v banke, internet banking, šek
     Údaje k platbám zákonného poplatku 13 € mesačne :

     IBAN: SK 160200 0000 0017 0393 4154

     Variabilný symbol:  20232024

     Veľmi dôležité je do správy  pre adresáta uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

     Bez týchto údajov nie je možné identifikovať, za koho bola platba uhradená.

     Do poznámky uveďte za aké mesiace uhrádzate platbu.

     Mesačný poplatok (13 € ) možno uhradiť nasledovne:

     1. V dvoch platbách:       v septembri ( od septembra – decembra v sume 52 €)

                   v januári za ostatné mesiace (január – jún v sume 78 €)

     1. Mesačne:  vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. V mesiaci september 2023 budú 2 platby (za september a október), aby sa nabehlo na platenie mesiac vopred. Do 10. októbra uhradíte poplatok za november 2023, do 10. novembra 2023 za december 2023. V decembri platiť nebudete. Potom v januári 2024 - 2 platby (za január a február), vo februári za marec, v marci úhrada za apríl, v apríli za máj, v máji za jún. Posledná platba v školskom roku 2023/24  bude do 10. mája 2024 a platiť bude na mesiac  jún.

     Rodič je povinný poplatok včas uhradiť aj vtedy, ak: bolo dieťa v príslušnom mesiaci v MŠ iba jeden deň, ak je dieťa v termíne určenom na platbu školného choré a nenavštevuje MŠ.

     V čase prerušenia prevádzky MŠ z dôvodu nezáujmu rodičov o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ sa poplatok rodičom nevracia.

     Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa

     1. ktoré, bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie
     2. dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa, ktoré bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok

     c) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

     d)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

     e) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

     Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a, až d, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

   • ÚHRADA POPLATKOV ZA STRAVOVANIE

    Pokiaľ sa dieťa v materskej škole stravuje, zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, uhrádza okrem mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy aj výdavky na stravovanie dieťaťa.

    Celodenná strava  / desiata , obed ,olovrant/ -na deň v materskej škola  je 1,90 € (38€/mesiac)

    Poldenná strava  / desiata , obed/ -na deň je   1,55 €  (30€/mesiac)

    Dieťa v povinnom predprimárnom vzdelávaní/ predškolák/ má nárok na stravu zadarmo .

    Dotácia 1,40€  platba zákonného zástupcu 0,50€ na deň (10€/mesiac)

    Spôsob platby :trvalý príkaz v banke, internet banking, šek

    Údaje k platbám za stravu :

    IBAN: SK97 0200 0000 0016 4483 8356

    Variabilný symbol: ( 2023202409)

    Veľmi dôležité je do správy  pre adresáta uviesť meno priezvisko a triedu stravníka (dieťaťa)./ Janko Mrkvička, včielka/

    Bez týchto údajov nie je možné identifikovať, za koho bolo stravné uhradené.

    Termín platieb:

    Trvalý príkaz treba zadať k 20. dňu v mesiaci. Táto platba platí na nasledujúci mesiac.

    V mesiaci september budú 2 platby, aby sa nabehlo na platenie mesiac vopred. Na začiatku septembra do 15. a platba na mesiac október do 22. septembra.

    Posledná platba v aktuálnom školskom roku bude 20. mája a platiť bude na mesiac  jún.

    Upozorňujeme na dodržiavanie termínu úhrad za stravné vždy do 20. dňa v mesiaci vopred.

    Vyúčtovanie :  Prípadné odhlásenie zo stravy pôjde do preplatkov, ktoré bude vyúčtované  na konci školského roka v mesiaci august.

    Odhlásenie zo stravy - tel. čísle0905 992 114

    Odhlasovanie stravy je možné v pondelok do 7:00 hod. osobne alebo telefonicky u zamestnankýň ŠJ  ( nie u vyučujúcich), v utorok až piatok sa strava odhlasuje deň dopredu do 14:00 hod.  Z dôvodu dodržiavania všeobecných záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie nie je možné  odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň./ okrem pondelka/

    V prípade ochorenia žiaka je možné v prvý deň choroby vziať si obed do vlastného, čistého obedára v čase výdaja od 11.00 – 13.30 hod.

    Z hygienických dôvodov je zakázané nosiť deťom akúkoľvek stravu z domu . Výnimka sa udeľuje deťom, ktoré majú lekárom nariadenú špeciálnu diétu, alebo stravu. V takomto prípade je rodič povinný predložiť lekárske potvrdenie./ odborný lekár/

     Počas pobytu dieťaťa v škôlke nie je možné vynášať stravu zo škôlky z hygienických dôvodov.

    V materskej škole sa diétna strava nepripravuje, ale MŠ umožní zákonnému zástupcovi dieťaťa  donášku hotového jedla do školskej jedálne v zmysle § 8 ods. 3, písm. b) Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. na základe žiadosti s doložením písomného vyjadrenia odborného lekára o druhu diéty, ktorá bola dieťaťu diagnostikovaná a za dodržania stanovených podmienok.  Pri menej závažných diétach určených lekárom, kedy postačí len vylúčenie presne stanovenej potraviny zo stravy je možnosť požiadať o spoluprácu vedúcu školskej jedálne, ktorá posúdi možnosť realizácie tejto požiadavky.

   • ĎALŠIE POPLATKY:  (vyberajú učiteľky v triedach na podpis v mesiaci september)

    Rodičovský príspevok 2 € mesačne  - uhrádza sa:

    1. jednorázovo za celý školský rok (20 € ) alebo
    2. polročne ( september-január 10 €) a (február – jún 10 €)

    Poplatok za pranie posteľnej bielizne pre čistiareň 5 € mesačne   (výmena posteľnej bielizne je 2 krát do mesiaca)

      Uhrádza sa:

    1. jednorázovo za celý školský rok (50 € ) alebo

    2. polročne ( september-január 25 €) a (február – jún 25 €)

    MŠ poskytuje každému dieťaťu svoj paplón, vankúš,  posteľnú bielizeň a uteráčik.

    Pranie posteľnej bielizne nám zabezpečuje čistiareň Ilava.