• O MATERSKEJ ŠKOLE

    • Materská škola pri ZŠ Pruské je 7-triedna s vyučovacím jazykom slovenským. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, poskytuje aj možnosť poldenného pobytu po dohode so zákonným zástupcom. Škola vytvára vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie bez rozdielu, nezávisle od sociálneho postavenia rodiny, rešpektuje ľudské práva a práva dieťaťa. Materská škola je umiestnená v účelovej budove pozostávajúcej z  troch pavilónov. Jednotlivé pavilóny sú označené písmenami A, B, C,  majú samostatné vchody spojené spojovacími chodbami.  Pozostávajú zo siedmich tried (herňa, spálňa) a s príslušných priestorov (vstupná hala, šatňa pre deti, umyváreň a WC pre deti, WC pre dospelých). V MŠ sa nachádza aj kuchyňa s príslušnými priestormi, kancelária vedúcej kuchyne, kancelária zástupkyne pre MŠ, zborovňa pre učiteľky MŠ.

     Interiér MŠ

     Interiér  materskej školy je  vybavený novým nábytkom, ktorý  je rozmiestnený podľa predstáv a tvorivosti učiteliek v triede. Vytvorené sú hrové kútiky, slúžia  na spontánnu hru detí aj na naplánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu  činnosť vedenú učiteľkou. Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky rôzneho druhu, telovýchovné náradie a náčinie, detské hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, vo väčších triedach sú interaktívne tabule, notebooky s interaktívnymi edukačnými programami. Materská škola je dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti. K štandardnému vybaveniu patria aj hračky pre deti, ktoré sa každoročne dopĺňajú.

     Exteriér MŠ

     Budova materskej školy sa nachádza v oplotenom areáli blízkosti budovy základnej školy. Exteriér MŠ poskytuje deťom dostatok možností na oddych, hry, zábavu, priestor pre estetické zážitky, praktickú činnosť detí, pohybové aktivity, ale aj možnosti na rozvoj poznania a realizáciu detí počas celého školského roka. Pozostáva zo školského dvora s rozsiahlou trávnatou plochou, multifunkčného ihriska a novovybudovanej prírodnej učebne. Na školskom dvore majú deti k dispozícií hojdačky, šmýkačky, kolotoč, preliezačky, domček, a lavičky  pre možnosť oddychu detí.                                      

    • Výchovno-vzdelávacia činnosť

    • Podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania sú zaznamenané v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Vlastné zameranie materskej školy vychádza zo záverov a analýz doterajšej praxe, záujmov a potrieb detí a spoločnosti. S ohľadom na vývoj v spoločnosti smerujeme od tradičnej školy k modernej s novými metódami výchovno – vzdelávacej práce. Profilácia našej materskej školy je zameraná v súčinnosti s prípravou na vstup dieťaťa do základnej školy a kooperáciu s bežným životom v spoločnosti, ktorý od nich vyžaduje, aby zodpovedne a s ohľadom na seba aj iných riešili problémy a úlohy. U detí formujeme tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a tradičné hodnotové orientácie. Umožňujeme deťom získať vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach pričom dávame šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a možností a aby mu bolo umožnené zažiť úspech. Kladieme dôraz na rozvoj možností a vlastného potenciálu detí, kde je hlavným prostriedkom hra. Dôraz kladieme na vzájomnú úctu, rešpekt, orientáciu na vnútornú aktivitu dieťaťa, tvorivosť a na podporu učenia cez vlastné zážitky a skúsenosti. Hlavnou snahou je vytvoriť pre deti prostredie, kde cítia dôveru, bezpečie a priateľskú atmosféru, kde nájdu dostatok podnetov skúmať svet okolo, a kde sa budú učiť riešiť problémy s ohľadom na potreby svoje aj ostatných. Cieľom pedagogického procesu je dosiahnuť čo najvyšší stupeň samostatnosti detí podľa jeho aktuálnych možností, získanie kompetencií, ktoré budú schopné uplatňovať aj v ďalšom živote a vzdelávaní. Výchovno-vzdelávacia  činnosť je spestrená  exkurziami, návštevami kultúrnych inštitúcií, turistickými vychádzkami, bábkovými predstaveniami , zapájaním sa do kultúrneho diania v obci, športovými aktivitami, besiedkami. Okrem toho na základe záujmu rodičov, materská škola ponúka logopedickú prevenciu.

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizujeme podľa školského vzdelávacieho programu s názvom: „DÚHOVÝ SVET POZNANIA“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

     Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu

     http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/SVP_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10A0_6jul2016.pdf

     Sú spracované v podobe obsahových celkov, s prihliadnutím na vlastné zameranie a ciele materskej školy. Charakteristika obsahových celkov - máme vypracované štyri obsahové celky:

     • FAREBNÁ JESEŇ
     • ZÁZRAČNÁ ZIMA
     • VOŇAVÁ JAR
     • SLNEČNÉ LETO

     Každý obsahový celok je rozdelený do tém , ktoré kooperujú  s ročnými obdobiami, aktivitami a sviatkami. K jednotlivým témam sú vypracované stručné obsahové zamerania. Konkrétnym  témam  sa venujeme jeden podľa potreby i viac týždňov.

    • Organizácia dňa

    • Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. Prevádzka v materskej škole po dohode s rodičmi alebo zákonnými zástupcami a po súhlase zriaďovateľa začína od 6.30 hod. a trvá do 16.00 hod.  Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich je súčasťou denného poriadku. Denný poriadok je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí pre jednotlivé triedy. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt každého dieťaťa v materskej škole. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania. V dennom poriadku je vymedzený rámcový a pevne stanovený čas. Rámcovo stanovený čas platí pre organizačné formy, ktoré sa striedajú vo vnútri tzv. časového rámca a súčasne sa opakujú v priebehu dňa. Sú to hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, obed a odpočinok, popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí. Pevne stanovený čas vymedzuje denne iba činnosti zabezpečujúce životosprávu – stravovanie a stolovanie – podávanie jedla desiata, obed, olovrant.