• ENVIRONPROJEKT 2006

    • a)    Názov projektu: POZNAJ A CHRÁŇ! ALEBO ABY BOL NÁŠ SVET FAREBNÝ

     b)   Východisková situácia: Pracovný kolektiv H. Gavloviča s materskou školou v Pruskom v rámci vzdelávacieho procesu na všetkých vyučovaných predmetoch implementuje aj metódy environmentálnej výchovy, pričom vychádzame z Učebných osnov environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy, ktoré schválilo MŠ SR 15. 04. 1996 pod č. 645/1995 — 15. Tieto metódy sú však okrem krúžku ochrany prírody uplatňované prevažne iba v teoretickej rovine. Myslíme si však, že environmentálna výchova na škole sa musí prenášat‘ ovel‘a viac aj do roviny praktickej, nielen v rámci mimoškolskej činnosti, ale aj v rámci vyučovacieho procesu. Najmä ak má mat‘ želaný efektívny výchovný dopad a má sa stat‘ pre žiakov atraktívnou. To sa stane iba vtedy, ak budú mat‘ žiaci v rámci vyučovania priamy a čo najužší kontakt s prírodou. Získajú tak praktické skúsenosti a zručnosti, potrebné pre formovanie osobnosti a na utváranie a pestovanie správnych postojov smerom k environmentálnej oblasti, Zároveň si tak budú môct‘ overit‘ a využit‘ získané informácie a vedomosti v praktických situáciách v teréne. Preto sme sa po porade s vedením školy rozhodli vypracovat‘ projekt, v rámci ktorého by sme žiakom umožnili skĺbit‘ získané vedomosti o krajinách a prírode na hodinách, s praktickými poznatkami počas vyučovania priarno v teréne. Vzhl‘adom na miestne a regionálne podmienky a možnosti školy sme pre náš projekt z Učebných osnov environmentálnej výchovy zvolili tému Zachovanie biodiverzity — rozmanitosti života na našej planéte. Pre realizáciu projektu sme po konzultácii so starostom obce a následne s príslušnýrni orgánmi štátnej ochrany prírody vybrali ako najvhodnejšiu lokalitu „Pri rybníku“ v Pruskom, vzhl‘adom na jej význam, charakter a polohu (blízkost‘ k sídlu školy). Je to menšia mokraď, ktorá vznikla umelo vytvorením vodnej nádrže pre potreby vtedajšej tehelne. Nacháclza sa mimo ochranného pásma CHKO Biele Karpaty, územne spadá pod právomoc štátnej ochrany prírody CHKO Strážovské vrchy – Správa vol‘nej krajiny v Považskej Bystrici. Ukončením výroby a zánikom tehelne stratila svoj význam ako zdroj vody pre potreby človeka. Postupnými sukcesnými zmenami sa stala vhodným refúgiom rastlinných a živočíšnych druhov. Nejedná sa o prirodzený biotop, ale o biotop vytvorený človekom a dotvorený prírodnými vplyvmi. Jeho spoločenská hodnota spočíva najmä vtom, žeje miestom prirodzeného výskytu ohrozeného druhu karasa zlatistého, ktorý je evidovaný v sústave NATURA 2000, je celoročne chránený a má vysokú spoločenskú hodnotu. Jeho ústup súvisí predovšetkým s úbytkom menších vodných plôch, ako sú dedinské rybníčky, tehelne a podobne. Na strednom Považí je evidovaný jeho výskyt už iba na dvoch lokalitách — v Trenčíne a v Pruskom. Biotop v lokalite „Pri rybníku“ v Pruskom je dôležité zachovat‘ aj z toho dôvodu, že je významným liahniskom chránených obojživelníkov — najmä ropuchy bradavičnatej a ropuchy zelenej, skokana hnedého, skokana štíhleho a rosničky zelenej. V Trenčianskom kraji okrem tejto lokality sú prirodzené liahniká týchto druhov obojživelníkov už iba v lokalitách pri Streženiciach a v Kameničanoch. V lokalite sa taktiež vyskytujú viaceré chránené druhy nielen vodného vtáctva, ako sú strnádka trstinová, sliepočka zelenonohá, potápka malá, a d‘alšie. V lokalite je vybudovaná náučná trasa‚ venovaná ekosystému mokrade. Lokalita ako taká je výborným „prírodným laboratóriom“a je aj vel‘mi vhodná na realizáciu praktického vyučovania žiakov v teréne. Pni niektorých činnostiach budeme spolupracovat‘ s pracovníkmi dotknutých CHKO. V súčasnosti je tento biotop vážne ohrozený bujným porastom trste, ktorý nie je od začiatku vzniku biotopu regulovaný. Jej koneňová sústava tvorí pod povrchom pády hustú splet‘, do ktorej už t‘ažko preniknú korene iných rastlín. Odumieraním trsti dochádza k jej hromadeniu, znižovaniu hĺbky mokrade, jej pomalému vysušovaniu a postupnému zániku biotopu. Zároveň s ním zanikne aj život v ňom a tým aj výskyt významných chrnených živočíchov, čím dôjde k ochudobneniu fauny Slovenska. Realizáciou projektu sledujeme naplnenie týchto ciel‘ov:

     §       hlavný výchovný cieľ — zvyšovat‘ environmentálne povedomie ciel‘ových skupín,

     §       v spolupráci s partnermi ako aj venejnost‘ou prispiet‘ k zachovaniu funkčnosti ekosystému a biodiverzity územia

     c)       Ciele projektu a plánovaný stav po realizácii projektu:

     §       Hlavný ciel‘ projektu: Zvýšit‘ efektívnost‘ environmentálnej výchovy v biovzdelávacom procese doplnením uplatňovaných metód o praktické vyučovanie vo vhodných lokalitách v teréne. Hlavný cieľ projektu plánujeme dosiahnut‘ prostredníctvom plnenia nasledovných čiastkových cieľov:

     §       neustále budovat‘ a upevňovať pozitívny vzťah žiakov k prírode a životnému prostrediu nielen vštepovaním environmentálnych zásad, ale aj formou vnímania prírody „všetkými zmyslami“, cez pocity a vnemy;

     §       utvárat‘ a formovat‘ v žiakoch správne ekologické postoje a rozvíjat‘ ich komunikatívne, numerické, študijné, technické a d‘alšie zručnosti

     §       Stav, ktorý chceme po ukončení projektu dosiahnut‘: využívat‘ lokalitu „Pri rybníku“ ako „školské prírodné pracovisko“ pre environmentálnu výchovu v teréne. Zaradit‘ náučnú trasu v lokalite do vyučovacieho procesu v rámci predmetov: prírodoveda, prírodopis, zemepis, technická výchova – pestovatel‘ské práce‚ chémia a pre mimoškolskú činnost‘. Ako škola prebrat‘ patronát nad lokalitou „Pri rybníku“ a prispiet‘ k zachovaniu, prípadne zlepšeniu podmienok pre všetky zložky uvedeného ekosystému.

     e)      Prostriedky (aktivity) na dosiahnutie ciel‘a:

     §       tvorivá dielňa — výroba a distribúcia letáčikov o lokalite „Pri rybníku“ a jej význame s výzvou občanom na zapojenie sa do projektu ;

     §       praktické vyučovanie v teréne podl‘a preberaných tém v jednotlivých ročníkoch;

     §       mapovanie rastlinných a živočíšnych druhov v lokalite, pozorovanie vzájomných vzt‘ahov v rámci ekosystému

     §       Deň otvorených dverí — pozvanie žiakov z okolitých škôl, ekohry, sút’aže;

     §       Vedomostný kvíz o rastlinných a živočíšnych druhoch regiónu

     §       Vyhodnotenie projektu

     f)        Ciel‘ová skupina:

     §       žiaci 3. — 4. ročníka na I. stupni školy — 80 žiakov

     §       žiaci II. stupňa školy 5. roč. — 55 žiakov 8. roč. — 55 žiakov; 6. roč. — 50 žiakov; 9. roč. — 50 žiakov; Verejnosť – obyvatelia obce Pruské v blízkosti lokality — cca 100 osôb; žiaci z okolitých škôl — cca 60 žiakov.

     g)      Iné subjekty, organizácie, inštitúcie, ako aj verejnost‘, s ktorými v rámci tohoto projektu spolupracujete:

     §       Obec Pruské Obecný úrad:  vytvorenie podmienok potrebných pre realizáciu praktických cvičení v jednotlivých lokalitách (osadenie lavičiek z prírodného materiálu); poskytnutie odvozu odpadkov vyzbieraných na verejných priestranstvách a v prírode; poskytnutie finančného príspevku; informovanost‘ verejnosti o projekte — miestny rozhlas, obecné vývesné tabule.

     §        CHKO Strážovské vrchy : odborná garancia projektu; zabezpečenie odborných lektorov; povolenie realizácie praktických cvičení v chránených lokalitách.

     §       CHKO Biele Karpaty: odborné konzultácie

     §       ZŠ Mikušovce: spolupráca pri realizácii envirosút‘aže rnedzi susednými školami

     §       ZŠ Tuchyňa: spolupráca pri realizácii envirosúťaže medzi susednými školami

     §       Verejnost‘ obyvatelia obce Pruské: Spoločné brigády pri čistení a úprave lokality „Pri rybníku“, pomoc pri udržiavaní a kontrole čistoty.

     h)      Kvalitatívne výstupy projektu:

     KVALITATÍVNE INDIKÁTORY

     §       pozitívny a aktívny postoj žiakov k životnému prostrediu a jeho ochrane, ktorý sa prejaví v ich názoroch a správaní, vytvorený pocit vlastníctva k danej lokalite a prostrediu

     §       zvýšené environmentálne povedomie verejnosti — zmena postojov a správania obyvatel‘ov obce k životnému prostrediu a bezprostrednému okoliu, v ktorom žijú

     §       zvýšená úroveň vedomostí a stupeň zručností žiakov v súvislosti s témou, spracovávanou v projekte, čo sa prejaví pri utváraní ich postojov smerom k životnému prostrediu a v ich osobnostnom raste

     §       zachovaný funkčný ekosystém mokrade v lokalite „Pri rybníku“ v Pruskom v spolupráci s partnermi a verejnost‘ou, zachovaná biodiverzita územia

     Kvantitatívne indikátory:

     §       počet zapojených účastníkov:

     počet iných škôl — min.

     počet žiakov I. stupňa: min. 50

     počet žiakov II. stupňa: min. 50

     počet obyvateľov obce zapojených do projektu: min 20

     §       počet zrealizovaných praktických vyučovacích jednotiek v teréne v rámci realizácie projektu: min. 20

     §       počet mapovaní a pozorovaní v lokalite: min. 15 (cca 35 hod.)

     §       informačný bulletin o priebehu realizácie a výsledkoch projektu — 50 ks

     §       % úspešnosti vypracovania otázok vedomostného kvízu o živočíchoch a rastlinách v regióne : min 60%

     g)      Riziká projektu: Identifikovali sme tieto rizikové faktory: neochota a nezáujem verejnosti spolupracovat‘ na projekte

      

     INFORMAČNÝ LETÁK