• Výchovný poradca je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, ktorý tvoria: pedagogicko - psychologická poradňa, špeciálno - pedagogická poradňa, detské integračné centrum, výchovný poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg. Výchovný poradca pôsobí v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách, a ak je to účelné aj v školských zariadeniach.  Je pedagogickým zamestnancom školy (školského zariadenia). Do funkcie ho menuje riaditeľ, ktorému zodpovedá za plnenie úloh. Úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.

     Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Výchovného poradcu metodicky usmerňuje príslušná pedagogicko - psychologická poradňa.


     Náplň práce výchovného poradcu:

     1. Uskutočňuje v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávanie žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti. Zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno - poradenské aktivity a podľa potreby sprostredkúva im psychologické a iné odborné služby a starostlivosť.
     2. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom, ako aj pedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a pri voľbe povolania.
     3. Osobitnú pozornosť venuje žiakom nadaným, talentovaným, sociálne znevýhodneným a žiakom s postihnutím. Zvýšenú pozornosť venuje aj žiakom nastupujúcim do prvého ročníka a pri prechode z prvého na druhý stupeň  ZŠ alebo na inú školu.
     4. Zabezpečuje a spolupodieľa sa na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí, na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, profesijnej orientácie, prevencie závislostí a iných sociálno - patologických javov.
     5. Pomáha žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii, voľbe štúdia. Zabezpečuje agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov a študentov na ďalšie štúdium a do povolania.
     6. Úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie, so špeciálnym pedagógom ako aj s pedagogicko - psychologickou poradňou a inými organizáciami, pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva.
     7. Aktívne sa zúčastňuje na pracovných poradách, seminároch a školeniach, organizovaných pre výchovných poradcov.

      

       

     Poradenstvo v profesijnom a kariérovom vývine sa zameriava na nasledujúce okruhy aktivít:

     • zisťovanie  kognitívnych  a osobnostných predpokladov pre ďalšie štúdium, poskytovanie informácií o možnostiach  ďalšieho štúdia na stredných a vysokých školách, zosúlaďovanie profesijných ašpirácií a predpokladov jednotlivca pri akceptácii slobodnej voľby pri výbere štúdia a povolania,
     • kariérne poradenstvo
     • individuálne konzultácie

      

     Realizované aktivity:

     • Účasť na dňoch otvorených dverí organizovaných SŠ a SOŠ podľa požiadaviek, ponuky a záujmu žiakov.
     • Účasť na výstave SŠ a SOŠ v Trenčíne - Stredoškolák.
     • Účasť na akcii „Noc výskumníkov“.
     • V spolupráci s CPPPaP v Dubnici nad Váhom dlhodobá spolupráca poradenskej služby a preventívnych programov

      

     Preventívne programy sa budú realizovať v spolupráci s koordinátorkou prevencie závislostí Mgr. Danou Svoradovou