• Poďakovanie

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do celoslovenskej zbierky Tehlička 2020. Napriek nepriaznivej situácii sme vyzbierali peknú sumu 320,40 €, ktorú sme poslali na účet verejnej zbierky. 

     • Záväzné prihlásenie žiaka na etickú alebo náboženskú výchovu v šk.roku 2020/2021

     • Vážení rodičia!

      Prosíme Vás, aby ste najneskôr do 7. mája 2020 cez aplikáciu EDUPAGE (cez Vaše rodičovské konto) záväzne prihlásili Vaše dieťa v školskom roku 2020/2021 na etickú výchovu alebo náboženskú výchovu (rímskokatolícku). Ak nemáte aktívne rodičovské konto, môžete prihlášku potvrdiť emailom na adresu: kosikova.silvia@zspruske.sk. Ďakujeme

       

    • ONLINE KRÚŽOK 3D TLAČ, ROBOTIKA A PROGRAMOVANIE
     • ONLINE KRÚŽOK 3D TLAČ, ROBOTIKA A PROGRAMOVANIE

     • V rámci NP IT Akadémia sa žiaci našej školy aj napriek pandémii COVID 19 môžu vzdelávať aj online prostredníctvom aplikácie Zoom. Na prvej online hodine sme sa učili blokové programovanie v prostredí Scratch. Ukázali sme si aj ako si možno vytvoriť vlastnú webovú stránku bez nutnosti jej programovania.

     • ZÁPIS DO MŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 sa menia podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne:  

      • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
      • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie      o zdravotnom stave, dieťa  bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

       Termíny podania žiadosti: v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020

      • elektronickou formou e-mailom na adresu materskej školy - vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať zákonným zástupcom dieťaťa a poslať naskenovanú. (materskaskola@zspruske.sk)
      • poštou na adresu príslušnej školy (ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská 369, 01852 Pruské)
      • osobne doručiť do materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch 12.5.2020 (od 10,00 hod.-12,00 hod.) a  13.5.2020 (od 14,00 hod.-16,00 hod.)

      Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka – materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v termíne 12.5. 2020 od 10,00-12,00 hod. a 13.5. 2020 od 14,00-16,00 hod v MŠ, prípadne si vytvoriť vlastný formulár žiadosti.

      POZOR!!! Žiadosť musí byť podpísaná. Bez  podpisu nebude žiadosť akceptovaná! K overeniu údajov je potrebné priniesť pred vydaním rozhodnutia o prijatí  k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

      PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      Prednostne sa prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

      Ostatné kritéria prijímania detí: V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2020 dovŕšia tri roky veku života.

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna 2020.                                                                           PaedDr. Jureníková,  riaditeľka školy

     • Usmernenie na hodnotenie žiakov Základnej školy v Pruskom v čase mimoriadnej situácie

     •  

      V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 06. apríla 2020, vydáva riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369 Pruské PaedDr. Adela Jureníková nasledujúce usmernenie na hodnotenie žiakov Základnej školy v Pruskom v čase mimoriadnej situácie:

       

      Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

      • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
      • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
      • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

      Zásady hodnotenia počas prerušeného vyučovania v Základnej škole v Pruskom:

      1. Priebežné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa bude realizovať:

      - formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa, 

      - pomenovaním pozitívnych výsledkov,

      - pomenovaním a výpočtom chýb a nedostatkov,

      - hodnotením úspešnosti, ktorá bude vyjadrená percentami a bodmi, ktoré sa podľa platného školského poriadku dajú veľmi jednoducho preniesť na známku (pre lepšiu orientáciu zákonných zástupcov žiakov v dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch ich dieťaťa).

       

       Počas priebežného hodnotenia sa bude prihliadať na individuálne možnosti vzdelávania žiakov (technické zabezpečenie vzdelávania, pripojenie na internet, sociálne prostredie v rodine).

       

      2. Celkové (záverečné) hodnotenie žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch vo všetkých ročníkoch uskutoční na konci druhého polroka. Jeho cieľom bude čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

       

      Skutočnosť, či žiak v danom vyučovacom predmete dosiahol uspokojivé výsledky alebo nedosiahol uspokojivé výsledky určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet.

      Hodnotenie bude vyjadrené slovne:

      a) absolvoval, ak v danom predmete vyučujúci objektívne rozhodne, že úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov je na takej úrovni, že v danom vyučovacom predmete dosiahol uspokojivé výsledky (prospel),

      b) neabsolvoval, ak v danom predmete vyučujúci objektívne  rozhodne, že úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov je na takej úrovni, že v danom vyučovacom predmete nedosiahol uspokojivé výsledky (neprospel).

      c) V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

       

      ·         V záujme objektívneho záverečného hodnotenia žiakov (na konci druhého polroku školského roku 2019/2020) budú všetci žiaci základnej školy povinní odovzdať učiteľom daného predmetu zošity, pracovné zošity prípadne iné písomné práce na kontrolu v termíne do 15. júna 2020. Pokyny ku odovzdávaniu zadá učiteľ daného predmetu elektronicky všetkým dotknutým žiakom.

       

      3. Získavanie podkladov na hodnotenie:

      - z portfólií žiackych prác,

      - z rozhovorov so žiakmi a ich on-line odpovedí, 

      - z konzultácií s rodičmi.

      Portfóliá žiackych prác tvoria: projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, ústne a písomné odpovede žiakov, testy, písomné práce.

       

      Získavanie podkladov na hodnotenie z výchov (hudobná, telesná výtvarná, informatická) a z predmetu náboženská výchova a technika:

       

      Z dôvodu technických problémov pri vyučovaní na diaľku budú z výchov a z predmetu náboženská výchova a technika získavané podklady na hodnotenie na základe projektovej práce žiakov. Raz za mesiac vyučujúci zadá žiakom projektovú úlohu po výklade, vysvetlení učiva. Žiak bude mať na spracovanie projektu jeden kalendárny mesiac. Podmienky vypracovania projektovej úlohy  a odovzdania budú žiakom poskytnuté vyučujúcim daného predmetu.

       

      Možnosť odovzdávania žiackych prác vyučujúcemu:

      -          na diaľku, elektronicky,

      -          v prípade technických problémov poslať poštou (po dohode s vyučujúcim) na adresu školy,

      -          osobne (po dohode s vyučujúcim) na sekretariáte školy.

       

      Pri získavaní a tvorbe podkladov na hodnotenie žiakov so ŠVVP učitelia a zákonní zástupcovia spolupracujú s asistentom učiteľa a školským špeciálnym pedagógom - Mgr. Zuzanou Pagáčovou.

       

      ·         Žiak je povinný odovzdať minimálne 75% predpísaných prác z daného vyučovacieho predmetu. 

      ·         Ak sa žiak nemôže zúčastňovať vzdelávania na diaľku v určitom období, napríklad zo zdravotných dôvod, oznámi zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

      ·         Žiak je povinný odovzdať vypracovanú úlohu vyučujúcemu v termíne, ktorý  vyučujúci určí dopredu. Ak žiak neodovzdá úlohu v stanovenom termíne, bude úloha vyhodnotená ako neodovzdaná práca/nevypracovaná úloha.

       

      4. Postup do vyššieho ročníka

      1.V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

      2.V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3.V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

       

      6. Postup školy pri nespolupracovaní žiaka počas vyučovania na diaľku

       

      Ak sa žiak nezúčastňuje vyučovania na diaľku, nevypracúva učiteľmi zadané úlohy,  učiteľ daného predmetu nemôže vykonávať priebežné a následne celkové (záverečné) hodnotenie.  V takomto prípade škola pristúpi k nasledujúcim opatreniam:

       

      1. Písomné bude informovať zákonných zástupcov žiaka o neuspokojivých výsledkoch žiaka, kde zároveň navrhne zákonnému zástupcovi žiaka ďalší postup.

       

      2. Ak nenastane zlepšenie vo výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiaka, bude to škola vnímať ako zanedbanie povinnosti rodičov v príprave svojho dieťaťa do školy v zmysle ustanovenia § 144 ods. 7,8,9,10, §153 Školského zákona a § 28 ods. 1,2 zákona o rodine. Škola túto skutočnosť bezodkladne oznámi obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na ďalšie riešenie.

       

                   V Pruskom, 17. apríla 2020, PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy                              

       

       

        

     • Pozastavenie platieb na čiastočnú úhradu nákladov

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom, po schválení obecným zastupiteľstvom, rozhodlo o pozastavení úhrady poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení. 

      Pozastavenie platieb sa týka:

      • čiastočnej úhrady nákladov na činnosť v školskom klube detí
      • na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
      • na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
      • výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania

      Zákonní zástupcovia za mesiac marec uhradia iba 50% z príspevkov, ktoré mesačne platia na čiastočnú úhradu výdavkov. Tí, ktorí mali poplatky zaplatené vopred do konca šk.roka, budú im preplatky vrátené na konci šk.roka. Všetkých zákonných zástupcov stravníkov i zamestnancov školy prosíme, aby si od apríla zrušili trvalý príkaz na platbu stravného (týka sa to všetkých detí v MŠ a detí ZŠ, ktorí sú prihlásení na mliečnu desiatu). O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

     • ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA ZŠ

     • Vážení rodičia, 

      ZÁPIS do 1. ročníka do ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom  sa uskutoční bez prítomnosti detí v dňoch 20. – 21. apríla 2020, v čase od 10.00  do 17.00 hod. v kancelárii riaditeľky školy s dôrazom na dodržanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Pred zápisom: 

      1. vyplňte online elektronickú prihlášku (najneskôr do 17. 04. 2020), vytlačte si ju a podpíšte (obaja zákonní zástupcovia!). Tí rodičia, ktorí dostali ešte v marci prostredníctvom učiteliek MŠ protokol k zápisu, nemusia vypĺňať elektronickú prihlášku, prinesú vyplnený protokol na zápis s doplnenými rodnými číslami rodičov. Rodné čísla rodičov sú potrebné, pretože v zmysle zákona o e-Governmente je riaditeľ základnej školy povinný doručiť rozhodnutie o prijatí dieťaťa do základnej školy do elektronických schránok rodičov na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. V zmysle tejto povinnosti sú OBAJA rodičia povinní uviesť do prihlášky -časť POZNÁMKY meno a priezvisko rodiča spolu s číslom elektronickej schránky, aby sme vedeli vyhľadať každého rodiča. Je jedno, či rodič má aktivovanú schránku na doručovanie alebo nie. Ak obaja rodičia neuvedú číslo elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, riaditeľ školy nebude môcť vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do základnej školy.

      2. stiahnite alebo vytlačte si Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do základnej školy, vyplňte a podpíšte (obaja zákonní  zástupcovia!). Tí rodičia, ktorí dostali ešte v marci prostredníctvom učiteliek MŠ toto tlačivo, prinesú ŽIADOSŤ podpísanú oboma zákonnými zástupcami. 

      3. ak budete žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, stiahnite alebo vytlačte si žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, vyplňte a podpíšte (obaja zákonní zástupcovia!). Odovzdáte ju bez odporúčania lekára a bez vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s tým, že zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      4. ak rodič nemá možnosť elektronicky podať prihlášku a nemá ani tlačivá, ktoré sa rozdávali v MŠ, tlačivá poskytneme priamo pri zápise, kde si ich rodič bude môcť vyplniť.

      5. ak je dieťa súdom zverené len jednému z rodičov, všetky žiadosti podpisuje len rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy. V takomto prípade žiadame priniesť aj súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

       V deň zápisu sa jeden zo zákonných zástupcov dostaví do školy. Prosíme, aby ste využívali hlavný vchod (od MŠ), kde pri dverách zazvoníte tlačidlom RIADITEĽKA ŠKOLY/ZÁSTUPCA RŠ. Rodičov vyzývame, aby vchádzali po jednom a s ochranným rúškom na tvári. Ak sa pred školou zhromaždí viac rodičov, dodržujte medzi sebou odstup.

       Na zápis potrebujete mať so sebou:

      ·         občiansky preukaz,

      ·         rodný list dieťaťa,

      ·         potrebné dokumenty (prihláška, žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do základnej školy, príp. žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky),

      ·         súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti (len ak je dieťa súdom zverené do výchovy jednému z rodičov),

      ·         v prípade, že dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie aj kópiu správy z vyšetrenia,

      ·         poplatok 15 € na zakúpenie potrebných zošitov do 1.ročníka (prosíme priniesť presnú sumu 15 € v malom priehľadnom vrecku),

      ·         vlastné pero.

       V prípade, že vám ani jeden termín zo závažných dôvodov nevyhovuje, kontaktujte vedenie školy a dohodnite si náhradný termín.

     • Prvouka na diaľku

     • Uplynulý mesiac sa žiaci 2.B triedy učili na diaľku, v rámci prvouky, základné informácie o rastlinkách, ich rozmnožovaní, či podmienkach pre rast. Dôkazom toho, že sa doma vzorne pripravovali a učili, je ich príkladná starostlivosť o rastlinky, ktoré si zo semienok zasadili. Veľká vďaka patrí hlavne všetkým rodičom a členom rodín, ktorí trpezlivo pomáhajú deťom nielen pri ich pestovateľských úspechoch, ale i pri elektronickom vzdelávaní. 

      Mgr. Košíková

     • Precvičme si jazýčky!

     •  

      Milý rodičia našich škôlkarov a prvákov!

      Reč úzko súvisí s myslením, vnímaním, motorikou, citmi, schopnosťou čítať a písať, učiť sa, komunikovať, presadiť sa. Jej postavenie v našom živote zastáva významné miesto, a preto primeraný vývin reči dieťaťa je dôležitou oblasťou, ktorej by ste VY rodičia mali venovať zvýšenú pozornosť.  Školské logopédky, ktoré pracujú s deťmi v našej MŠ  a v 1.ročníkoch ZŠ, posielajú pre rodičov a deti materiály v priložených súboroch.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      keďže sme tento rok nestihli nahrať reláciu venovanú všetkým učiteľom, aspoň touto formou si zaspomínajme, ako sme si 28. marec pripomenuli v roku 2019 ;-)

      Krásny deň a veľa pozitívnej energie všetkým!

      Michaela Pecušová

      Deň učiteľov

       

       

     • Prerušenie vyučovania v ZŠ a MŠ až do odvolania

     • Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR nariadil minister školstva nasledujúce opatrenia: 

      •  vyučovanie v ZŠ a prevádzka MŠ zostávajú naďalej prerušené do odvolania
      •  pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka
      •  prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára 
      •  prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna
      •  zápis do 1.ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020, ale bez osobnej prítomnosti detí (viac informácii neskôr nájdete na našej webovej stránke)
      •  podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020 (viac informácii zverejníme na našej webovej stránke)

      Výučba naďalej prebieha formou elektronickej komunikácie, cez Edupage. Ďakujeme vyučujúcim, všetkým zodpovedným rodičom i žiakom, ktorí zvládajú túto neľahkú situáciu a želáme veľa trpezlivosti, síl a hlavne zdravia.

     • Zmena termínu Noci s Andersenom

     • Vážení rodičia, milí tretiaci a štvrtáci.

      Tí, ktorí ste sa prihlásili na čitateľskú aktivitu Noc s Andersenom, ktorá sa mala konať 27.3.2020, nezúfajte. 

      Z dôvodu opatrení pred šírením koronavírusu sa termín Noci s Andersenom PRESÚVA ( a dúfame, že do konca tohto školského roka aj bude, lebo máme už pre vás pripravené aktivity i odmeny :) ). Presný termín akcie zatiaľ nebol stanovený, bude vyhlásený podľa aktuálnej situácie v krajine. V tejto chvíli sa musíme chovať zodpovedne a nikoho nevystavovať zdravotnému riziku. Využite však tento čas na čítanie - čítajte si pre seba, čítajte súrodencom, rodičom, skúste napísať svoju knihu alebo sa zahrajte na ilustrátorov a nakreslite k príbehom pekné obrázky. DOČÍTANIA :)  Mgr. Košíková

     • Nemáme prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      počas zatvorenia školy z dôvodu šírenia koronavírusu vyučujúci komunikujú so žiakmi prostredníctvom Edupage. K obsahu sa dostanete cez: 

      POČÍTAČ (PC), NOTEBOOK (webová stránka Edupage - navštívte domovskú stránku školy https://www.zspruske.edupage.org/) alebo SMARTFÓN (mobilná aplikácia EduPage).

      Nemáme prázdniny! Žiaci sa momentálne vzdelávajú tzv.samoštúdiom s tým, že vyučujúci zadávajú úlohy pre žiakov a pokyny na ich riešenie, vysvetľujú učivo pomocou prezentácií, videí. Preto je dôležité, aby sa žiaci prihlásili na Edupage prostredníctvom svojho žiackeho konta. Rodičovské konto je iné ako žiacke konto.

      ŽIACKE KONTO EDUPAGE  slúži žiakom, aby si môžu pozerať svoje výsledky, známky, hodnotenia. Zo žiackeho konta je nemožné podpisovať známky! Na tomto mieste nájdu aj domáce úlohy. K domácim úlohám sa dostanú síce aj bez prihlásenia na Edupage, ale nie k ich prílohe, ktoré bývajú rovnako dôležité ako zadania (tvoria ich napr. naše poznámky a pomôcky k učivu, prezentácie, testy, atď...). A práve v tomto čase je dôležité, aby sa žiaci prihlasovali pod svojim žiackym kontom, aby mohli pracovať podľa pokynov pedagógov, ktorí im zasielajú materiály k štúdiu, prezentácie a iné úlohy.

      RODIČOVSKÉ KONTO EDUPAGE  je určené rodičom. Funguje podobným spôsobom ako žiacke s tým rozdielom, že slúži ako spätná väzba pre školu, že rodičia známky, hodnotenia, poznámky videli a vzali ich na vedomie. Z rodičovského konta nie je možné otvoriť prílohy domácich úloh, ktoré posiela učiteľ žiakom (aby rodič nerobil úlohy za dieťa 😊 ). Podpísať známky možno len z rodičovského konta!  Môžete si ho zriadiť len vtedy, ak ste škole povolili používať na komunikáciu svoju mailovú adresu. Je vo Vašom záujme, aby sa dieťa nedostalo k Vášmu heslu a nevystupovalo ako rodič. 

      Sledujte priebežne webovú stránku školy a aplikáciu Edupage. Ak žiak stratil svoje prihlasovacie údaje do Edupage, napíšte meno a priezvisko žiaka + triedu na e-mailovú adresu kosikova.silvia@zspruske.sk, heslo Vám pošleme. 

      Nezabudnite naďalej zostať doma! Spoločne to zvládneme 😊

     • DAROVANIE 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Tlačivo na stiahnutie nájdete na našej stránke v položke O ŠKOLE, časť 2% z DANE. ĎAKUJEME!

     • Heslo na EDUPAGE

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      v dňoch prerušeného vyučovacieho procesu budú žiakom zasielané zadania práce na doma z jednotlivých vyučovacích predmetov prostredníctvom  správ v EDUPAGE  alebo po prihlásení sa na webovú stránku školy.

      Ak žiak stratil prihlasovacie údaje do Edupage, môžete napísať správu na e-mail kosikova.silvia@zspruske.sk, kde uvediete meno a priezvisko žiaka a triedu, ktorú navštevuje. V priebehu pondelka budeme rozposielať prihlasovacie údaje späť na Váš e-mail.

      V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy a  pedagógov prostredníctvom ich pracovných e-mailových adries (v tvare:  priezvisko učitela.meno ucitela@zspruske.sk   - bez diakritiky).

       

       

     • Mimoriadny oznam!

     • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR bude základná škola i materská škola zatvorená od 16.03.2020 (pondelka) na 14 dní z dôvodu prebiehajúcich opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID - 19! V dňoch prerušeného vyučovacieho procesu budú žiakom zasielané zadania práce na doma z jednotlivých vyučovacích predmetov prostredníctvom  správ v EDUPAGE  alebo po prihlásení sa na webovú stránku školy. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy a  pedagógov prostredníctvom ich pracovných e-mailových adries (v tvare:  priezvisko učitela.meno ucitela@zspruske.sk   - bez diakritiky). V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky našej školy.

      Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci, žiadam Vás, aby ste dodržiavali odporúčané pravidlá a hygienické opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID - 19! Správajte sa zodpovedne vo vzťahu ku sebe, ako aj vo vzťahu ku svojmu okoliu, aby sme túto náročnú situáciu všetci zvládli s čo najmenšími ujmami na našom zdraví. Riaditeľka školy, PaedDr. Adela Jureníková

       

     • Poďakovanie

     • Vedenie ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom ďakuje firme MP Motors Pruské, konkrétne pánovi Milošovi Pechancovi, za zapožičanie stroja na mikrobiologickú dezinfekciu ozónom. Ozón O3 ako dezinfekčný a dezodoračný prostriedok sa vyznačuje výnimočne silnými oxidačnými a dezinfekčnými schopnosťami. Účinok ozónu je niekoľko tisíckrát rýchlejší ako u chlóru. Vďaka tomuto prístroju sme dezinfikovali všetky triedy a spoločné priestory budovy školy a MŠ. ĎAKUJEME

     • Zbierame staré mobily

     • V rámci recyklačného programu Recyklohry a v spolupráci so spoločnosťou Orange, sa naša škola po druhýkrát zapája do zberovej celoslovenskej súťaže "Starý Mobil Sem!" Za každý jeden starý, resp.nefunkčný mobilný telefón, získa škola 10 bodov. Čím viac mobilov nazbierame, tým máme väčšiu šancu vyhrať pre školu zaujímavé ceny. Okrem toho, najúspešnejší žiak, ktorý odovzdá najväčší počet mobilov vyhrá vecnú cenu. Staré mobily môžete po návrate do školy priniesť do kancelárie zástupcu RŠ (p.uč. Košíkovej), kde budeme viesť evidenciu, do 22.04.2020. Zberom starých mobilov prispievame k zlepšeniu životného prostredia.

     • Prerušenie vyučovania v ZŠ a MŠ

     • Na základe pokynu zriaďovateľa obce a riaditeľky školy dňoch 12.03.2020 (štvrtok) a 13.03.2020 (piatok) prerušujeme vyučovací proces v ZŠ a MŠ z dôvodu prevencie pred šírením respiračných ochorenídezinfekcie priestorov školy. Všetky plánované hromadné aktivity sa na dočasné obdobie rušia. Zároveň je vydaný zákaz športových aktivít v školskej telocvični do nedele (vrátane).

      V dňoch prerušeného vyučovacieho procesu budú žiakom  zasielané zadania práce na doma z jednotlivých vyučovacích predmetov prostredníctvom  správ v EDUPAGE  alebo po prihlásení sa na webovú stránku školy. Odporúčame rodičom, aby so svojimi deťmi nenavštevovali miesta, kde sa predpokladá vyššia koncentrácia ľudí, ale aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí a dodržiavali naďalej hygienické opatrenia!

      Strava zo školskej jedálne je hromadne na tieto dni odhlásená.

      Opätovný nástup do školy je predbežne stanovený na pondelok 16.03.2020, v prípade zmeny bude nástup oznámený prostredníctvom webovej stránky školy a obecnými rozhlasmi.

     • 2.usmernenie MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA:

      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

      2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

      DÔRAZNE apelujeme na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu! Apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Call centrá:

      · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812