• Pracovná ponuka

     • Kuchár / kuchárka

      Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijme do pracovného pomeru kuchárku/kuchára do zariadenia školského stravovania (školská kuchyňa) na zastupovanie materskej dovolenky, s možnosťou trvalého pracovného  pomeru.

       Termín nástupu:  november 2021

      Základné požiadavky:

      • vyučený v odbore s praxou
      • flexibilita
      • komunikatívnosť
      • zodpovednosť

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou - 701 €,možné navýšenie na základe osobného ohodnotenia.

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.10.2021 na adresu:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: riaditel@zspruske.sk

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením obsadzovania pracovnej pozície. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

     • CESTUJTE S DOPRAVNOU KARTOU SAD TRENČÍN, A.S.

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dovoľte, aby sme Vás informovali, že Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so SAD Trenčín pri príležitosti Európskeho týždňa mobility pre Vás pripravil súťaž, ktorá prebieha v dňoch 16. - 22. septembra 2021. Cestujúci, ktorí sa zapoja do súťaže môžu získať kredit na ďalšie cestovanie prímestskou autobusovou dopravou. Bližšie informácie ohľadom súťaže nájdete v prílohe.

      A3_Plagat_print.pdf

    • DEVIATACI PRVÁKOM
     • DEVIATACI PRVÁKOM

     • Dňa 8. 9. 2021 žiakov 9. ročníka vo svojich triedach krásne privítali naši prváčikovia.

      Ako každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti im najstarší žiaci prišli prečítať rozprávku. Zaspomínali si tak na svoje začiatky a svojím prevedením potešili nielen zvedavé ušká a očká tých najmladších, ale nakoniec mali dobrý pocit aj sami zo seba. Ukázať deťom, že čítanie môže byť veľká zábava aj dobrodružstvo zároveň, je dnes viac ako potrebné.

      Veríme, že na konci tohto školského roka, budú zo všetkých dievčat a chlapcov prvého ročníka úžasní čitatelia!

       

     • Oznam pre rodičov stravníkov ŠJ

     • Vážení rodičia,

      dieťa, ktoré navštevuje povinnú predškolskú dochádzku a dovŕšilo 5 rokov, má nárok na dotáciu na stravu a aj daňový bonus. Nárok na dotáciu zaniká, ak dieťa dovŕši 6 rokov života.

      Dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a dovŕšilo 15 rokov a viac, má nárok na dotáciu na stravu a aj daňový bonus.

     • Prevzatie antigénových samotestov na domáce použitie

     • Vážení rodičia!

      Tí, ktorí ste v termíne záväzne nahlásili záujem o antigénové samotesty na domáce použitie, si ich môžete prevziať v stredu (8.9.2021) od 14:30 - 16.00 hod. vo vestibule školy (vchod od MŠ). Testy môže prevziať len zákonný zástupca, nie žiak!

      Návod na použitie pri samotestovaní:

      https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 ;

      link na priame stiahnutie súboru:

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Dôležité upozornenia:  Preberajúci preberá 1 sadu 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie. Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM. Pri testovaní dvakrát týždenne sada antigénových samotestov postačuje približne na obdobie 12 týždňov; samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

      Odovzdávajúci upozorňuje preberajúceho, že antigénové testy mu odovzdáva výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie. V prípade, ak preberajúci antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich odovzdávajúcemu vrátiť, čo podpisom tohto preberacieho protokolu berie na vedomie. V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie.

       

       

     • Dôležitý oznam

     • - Od pondelka (6.9.2021) je okres Ilava oranžový v Covid-automate, preto všetci žiaci sú povinní v pondelok predložiť písomné "Vyhlásenie o bezpríznakovosti". Zákonný zástupca tak môže najjednoduchšie urobiť elektronicky prostredníctvom žiadosti v Edupage alebo vypíše tlačivo Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak.docx  a žiak ho odovzdá tr.učiteľovi. Žiak, ktorý nebude mať v pondelok vyhlásenie, bude považovaný za príznakového.

      - Žiaci, ktorí si vo štvrtok prevzali kloktacie PCR testy, donesú vzorky s krabičkou a tlačivom, ktoré dostali, v pondelok (6.9.2021) ráno do vestibulu školy (vchod od MŠ), najneskôr do 7:30 hod! 

      - Žiaci 1.stupňa ZŠ NEDRUŽINÁRI budú mať zabezpečený obed v školskej jedálni v pondelok (6.9.) po 4.vyučovacej hodine (od 11:00 hod.) a žiaci 2.stupňa ZŠ po 5.vyučovacej hodine (od 11:50 hod.). Družinári pôjdu na obed so svojimi vychovávateľkami v pripravenom harmonograme, aby nedochádzalo k premiešavaniu oddelení ŠKD.     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vážení rodičia,

      chcela by som Vás poprosiť, kto si nebol prevziať vyúčtovanie za stravu za školský rok 2020/2021  a nevypísal si novú  prihlášku  na stravu v novom školskom roku 2021/2022 nemá nárok od pondelka na obed.

      S úctou

      Hrajková Jarmila ,VŠJ

     • ORGANIZAČNÉ POKYNY 3.9. a 6.9.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 3.9. a 6.9.2020 bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

      3.9.2021 (piatok)

      - majú žiaci 1.stupňa ZŠ (1.- 4.ročník) TRIEDNICKÉ PRÁCE vo svojich triedach do 10:05 hod. Po skončení pôjdu družinári do svojho oddelenia ŠKD. Ostatní žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, odchádzajú domov. Obedy ešte v piatok NIE SÚ z dôvodu rekonštrukcie školskej jedálne. Žiakom, ktorí zostávajú v ŠKD, prosíme dať väčšiu suchú stravu.

      - žiaci 2.stupňa ZŠ (5.- 9.ročník) budú mať TRIEDNICKÉ PRÁCE do 10:55 hod. Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci domov, nikto sa nezdržiava v budove a iných priestoroch školy. Obedy ešte v piatok NIE SÚ z dôvodu rekonštrukcie školskej jedálne.

      6.9.2021 (pondelok) 

      - žiaci 1.- 4.ročníka ZŠ budú mať 4 vyučovacie hodiny (do 10:55 hod.) 

      - žiaci 2.stupňa ZŠ  budú mať 5 vyučovacích hodín (do 11:45 hod.).

      Žiaci si v pondelok (6.9.) prinesú učebnice, písacie potreby a zošity na predmety, ktoré im budú v piatok (3.9.2021) oznámené triednymi učiteľmi. Obed v školskej jedálni už bude zabezpečený pre všetkých žiakov. Novoprijatí žiaci školy budú v priebehu budúceho týždňa dostávať pri výdaji stravy čipové prívesky na stravu.

       

      Podľa platného rozvrhu hodín na šk.rok 2021/2022 sa bude učiť od utorka (7.9.2021).

       

      NAĎALEJ PLATÍ DODRŽIAVANIE hygienicko - epidemiologických opatrení:

      - žiaci prichádzajúci do školy sú povinní mať 2 rúška, papierové vreckovky a musia prejsť ranným zdravotným filtrom  (kontrola rúšok, dezinfekcia rúk, rozostupy)

      - pred vstupom do školy sú žiaci povinní dodržiavať odstup 2 metre

      - vyučovanie bude prebiehať za dodržania hygienických zásad

      - rodičia nemajú povolený vstup do školy

      -  stravovanie sa bude realizovať v školskej jedálni pri dodržaní všetkých hygienických a epidemiologických zásad obvyklým spôsobom

      - ak sa skupiny ŠKD v prípade pekného počasia združujú vonku v areáli školy, rodič si dieťa vyzdvihne u pedagogického zamestnanca, ktorému oznámi, že si dieťa berie domov.

      - vyučovanie je pre všetkých žiakov povinné

      Povinnosti zákonného zástupcu

      - zákonný zástupca /ZZ- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri jeho odchode zo školy/dezinfekcia rúk, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov

      - zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

       - pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ, ktoré bude trvať viac ako tri dni predloží ZZ písomné vyhlásenie Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak.docx, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

      - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID – 19, bezodkladne o tejto situácii ZZ informuje príslušného vyučujúceho. Povinnosťou ZZ je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok bude žiak vylúčený z vyučovania.

      - ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú zo školy