• PRACOVNÁ PONUKA

     • V zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre druhý stupeň ZŠ

      aprobácia: informatika, anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

      Vítaná je kvalifikácia pre vyučovanie cudzieho jazyka aj na 1. stupni ZŠ.

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 01. 09. 2020,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 31. 03. 2020.

       

     • Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      prichádza čas, keď máte zabudnúť na všetky starosti. Prichádza čas, keď máte rodine nahradiť to zameškané. Prichádza čas, keď vykúzlite úsmev na tvárach vašich najdrahších.Tak otvorte srdcia a oči a užite si tie najkrajšie dni v roku. Želáme krásne, pokojom a láskou naplnené Vianoce a nový rok podľa vašich snov!  Vianočné prázdniny začínajú 23.12.2019 a končia 07.01.2020. Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda).

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské Vám týmto oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) rozhodla o udelení riaditeľského voľna dňa 20. 12. 2019 žiakom 1. až 9. ročníka z prevádzkových dôvodov.

     • Výtvarné úspechy

     • Srdečne blahoželáme našim výtvarne talentovaným žiačkám, ktoré sa zúčastnili súťaže Vetropack: Nekonečný príbeh skla. Aj ich zásluhou vznikol pestrofarebný firemný kalendár, v ktorom 5 listov patrí dielam našej školy. Výherkyne: Sophia Fábryová (7.B), Sára Suchánková, Sofia Stankovská, Viktória Fúseková (všetky 7.A) a Lucia Tomanicová (8.B). Nemšovskej firme Vetropack ďakujeme za krásne ceny a poukážky na nákup športových potrieb! Diela vznikli na hodinách VYV pod vedením p. uč. Cíbikovej.

     • Úspešné recitátorky

     •  

      Do sveta povestí a tajomných skutočno-neskutočných príbehov sme sa preniesli včera, t. j. 17. decembra 2019. Na škole sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.

      Výhru si odniesla Barbora Kováčiková zo 7. B triedy. Druhé miesto obsadila Linda Mikolášová zo 6. B triedy a bronzová pozícia patrila Petre Papučovej zo 6. A.

      Dievčatám srdečne blahoželáme a Barborke držíme palce v okresnom kole!

    • Lego krúžok - robot Colour sorter
     • Lego krúžok - robot Colour sorter

     • V rámci NP IT Akadémia prebieha na našej škole krúžok Lego, programovanie a 3D tlač. Po mesačnej práci sa V. Mischingerovi podarilo postaviť robota, ktorý triedi Lego kocky podľa farby. Robota sme naprogramovali a tu si môžete pozrieť výsledok.

     • Vianočné trhy v škole

     • Učitelia a deti zo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom Vás srdečne pozývajú na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia v piatok (6.decembra 2019) od 8:00-14:00 hod. v priestoroch veľkej telocvične základnej školy. Kúpou ručných výrobkov žiakov a rodičov podporíte žiacke kolektívy, ich snahu a tvorivosť. Tešíme sa na Vašu účasť.

     • ZIPPYHO KAMARÁTI

     • „ZIPPYHO KAMARÁTI“ je preventívny program pre deti, do ktorého sa v tomto školskom roku zapojili pani učiteľky 1.ročníkov ZŠ so svojimi žiakmi. Program Zippyho kamaráti (Zippy's Friends) bol vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children, s cieľom naučiť deti lepšie chápať, zvládať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, posilňovať sociálne zručnosti, empatiu, riešiť konflikty, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi. Cieľom programu Zippyho kamaráti je získať dôležité zručnosti pred zafixovaním vzorcov správania. Program je založený na presvedčení, že nadobudnuté zručnosti, ktoré deti získajú, budú využívať po celý život a budú schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Deti budú vedieť lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú z nich šťastnejšie a vyrovnanejšie deti. Viac informácií k projektu nájdete na našej webovej stránke v časti PROJEKTY.