• Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Dňa 21. apríla 2017 prebiehali na našej škole aktivity ku Dňu Zeme. Pri tejto príležitosti žiaci 2. stupňa upravili celý školský areál a taktiež poupratovali našu obec.

      FOTO

    • Florbalový turnaj Bolešov
     • Florbalový turnaj Bolešov

     • Dňa 22.apríla 2017 sa uskutočnil v športovej hale v Bolešove florbalový turnaj žiakov školy". Turnaja sa zúčastnilo cca 40 žiakov našej školy. Súťažili 4 družstvá chlapcov a dve družstvá dievčat. Deti hrali s veľkým športovým nasadením, nikto nechcel prehrať. Spestrením turnaja boli exibičné zápasy rodičov s deťmi, veľmi si ceníme zapojenosť mamičiek. Turnaja sa zúčastnili aj dievčatá z zo ženskej extraligy. Deti mali možnosť odfotiť sa s vicemajsterkami Slovenska 2017. Najstarší chlapci si s nimi zahrali exibičný zápas. Počas celého turnaja bola výborná atmosféra, povzbudzovali rodičia i deti. Víťazom turnaja sa stali  najstarší žiaci, ktorí nenašli premožiteľa, druhé miesto získalo oranžové družstvo mladších žiakov a na treťom mieste sa umiestnilo zelené družstvo mladších žiakov. Ďakujeme všetkým sponzorom, hlavne ŠK 98 a rodičom, ktorí prispeli sladkosťami a odmenami pre deti. V turnaji zvíťazili všetci, ktorí porazili lenivosť a prišli sa aktívne zúčastniť a zažiť krásnu športovú sobotu.

      FOTO

    • Deň Zeme 2017- súťaž „Ekouš“ vo Vsetíne
     • Deň Zeme 2017- súťaž „Ekouš“ vo Vsetíne

     • Dňa 21.4. 2017 sme boli pozvaní do našeho partnerského mesta Vsetín na zábavnú a poučnú ekologickú súťaž „Ekouš 2017“. Išlo o podujatie v rámci cezhraničného projektu „Blíž k přírodě, blíž k sobě“, ktoré organizovalo stredisko voľného času ALCEDO a mesto Vsetín. Tejto spoločnej aktivity moravských a slovenských detí sa naša materská a základná škola zúčastnila už po druhý raz, takže sme vedeli, že nás čaká dopoludnie plné hier a zábavných aktivít s vedeckou tematikou v mestskom parku. Okrem našej školy bolo do súťaže prihlásených ďalších 16 škôl z okresu Vsetín. Pod dozorom pani učiteliek z MŠ M. Cibičkovej a Mgr. Ihriskej nás reprezentovali deti: D. Suchánková, P. Balonová, P. Cibiček, T. Ivanišová. Za ZŠ zabojovali v súťaži žiaci 9.A a 9.B triedy, pod dozorom Mgr. Z. Cíbikovej: N. Lukáčová, T. Suchánková, K. Holbová, P. Martiš, E. Gašpar, J. Antal, M. Barčák, R. Huňa, M. Backo. Slovenskí žiaci boli rozdelení do dvoch skupín a keďže za Slovensko sme súťažili len my, získali sme čestné 1. aj 2. miesto J. Veľké poďakovanie patrí p. Ing. Janovskej z MsÚ Vsetín, ktorá nás sprevádzala a nešetrila povestnou moravskou pohostinnosťou. Deti oprášili staré priateľstvá, ozrejmili si mnohé doteraz jazykové hlavolamy a čo je dôležité, naplnili hlavnú myšlienku projektu: „blíž k přírodě, blíž k sobě“.

      FOTO

    • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

     • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča  Školská ulica 369, Pruské 

       

      VYHLASUJE

       

      PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

       

      Termín podávania žiadostí: od 02.05. 2017  – 05.05.2017,  od  11,00 – 15,30 hod.

      Miesto podávania žiadostí: Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa pre materskú školu

       

       

      Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

      Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno -   vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka –materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v MŠ.

       

      PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      Prednostne sa prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

       Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2017 dovŕšia tri roky veku života.

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna.

                                                                                    

      PaedDr. Jureníková Adela

      riaditeľka školy

    • Výhra vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“
     • Výhra vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“

     • Naše výtvarné talenty sa prejavili J. Zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí“. Na okresnom kole sa darilo žiačkám 6.A triedy: Natálii Pagáčovej a Ivane Gašparovej. Obe získali 3. miesto a postúpili do celoslovenského kola. No a v celoštátnom kole zvíťazila vo svojej kategórii Natália Pagáčová, s dielom „Vesmírna kráska“. Práca je zhotovená kombinovanou technikou a tešíme sa, že vo veľkej konkurencii zaujala porotu. Dievčatám srdečne blahoželáme! Sme na vás hrdí :)

       

      Výhra vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“ - Obrázok 1Výhra vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“ - Obrázok 2

    • Deň narcisov 2017
     • Deň narcisov 2017

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2017 sa konal už 21. ročník. Ulice obce Pruské v tento deň – 7. apríla 2017 – zaplavili žlté narcisy. Naši dobrovoľníci dokázali, že aj žiaci ZŠ dokážu pomáhať. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

      Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

      Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú vašu podporu.

      Foto

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 29.3.2017 sa Dominika Hrajková, žiačka 7.B triedy zúčastnila okresného kola Biologickeuj olypiády kategórie E v odbornosti zoológia. Témou 51.ročníka boli "Živočíchy ľudských sídlisk". Počas súťaže Dominika musela poznať 15 živočíchov ľudských sídiel z 50-tich náhodných druhov, vyriešiť vedomostný test a pod vedením Ing. Emílie Velackovej vypracovať prácu  o  10-tich vybraných  druhoch živočíchov. 

      V celkovom hodnotení sa umiestnila na II. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 3.5.2017 v Považskej Bystrici. Určite bude náročnejšie ako okresné kolo, preto Dominike držíme palce.

    • MIMORIADNY OZNAM
     • MIMORIADNY OZNAM

     • Milí rodičia a žiaci,
      vzhľadom k organizačnej zmene sa divadelné predstavenie Anna Franková uskutoční už zajtra- t.j. vo štvrtok 20.4.2017. Harmonogram exkurzie zostáva zachovaný. Mení sa iba deň!!! Prosíme o zdieľanie medzi žiakmi a rodičmi, resp. účastníkmi exkurzie. Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie.

    • SUPERFINÁLE
     • SUPERFINÁLE

     • SUPERFINÁLE už v tento ŠTVRTOK 13.04 o 19:00 v Športovej hale v Dubnici! Príďte podporiť bývalé žiačky našej školy v poslednom zápase tejto sezóny a svojim hlasom im pomôcť k zisku ŠTVRTÉHO titulu MAJSTRA SLOVENSKA!  Domáci fanúšikovia, dúfame, že prídete na zápas o niečo skôr a navodíte tú správnu atmosféru už od začiatku! SUPERFINÁLE - Obrázok 1:)

       

    • OZNAM - Deň Zeme
     • OZNAM - Deň Zeme

     • Dňa 21. apríla 2017 si aj v našej škole pripomenieme Deň Zeme. Prvé dve vyučovacie hodiny bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu. Následne budú prebiehať rôzne aktivity.
      Aktivity pre žiakov 1. stupňa budú organizované v priestoroch školy.
      Aktivity pre žiakov 2. stupňa budú prebiehať podľa počasia. (V prípade vhodného počasia budú vonku, v prípade nepriaznivého počasia budú v priestoroch školy.)
      Žiadame žiakov 2. stupňa, aby sa obliekli športovo, teplo a priniesli si do školy pracovné rukavice. Vyučovanie na 1. stupni končí o 11:00 hod., na 2. stupni končí vyučovanie o 11:55 hod.

      PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ

      riaditeľka školy

    • Súťaž na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
     • Súťaž na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

     • Súťaž v čitateľskej gramotnosti

      V pondelok 10. apríla 2017 sa na našej škole na II. stupni uskutočnila súťaž v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. Žiaci v jednotlivých ročníkoch čítali na hodinách SJL text zameraný na symboly Veľkej noci. Po prečítaní textu odpovedali na 7 otázok, ktoré súviseli s prečítaným textom a jednu otázku, ktorá súvisela s gramatikou.

      Pani učiteľky slovenského jazyka následne texty opravili a percentuálne vyhodnotili úspešnosť jednotlivých tried. Triedy rozdelili do dvoch kategórii : 1. kategória 5. – 7. ročník, 2. kategória 8. – 9. ročník. V každej triede zistili troch najlepších riešiteľov. 

      V jednotlivých triedach sa súťaž skončila nasledovne:

      1. kategória 5. – 7. ročník

      MIESTO

      TRIEDA

       NAJLEPŠÍ ŽIACI

       ÚSPEŠNOSŤ V %

      1.

      7.A

       Matej Šatka, David Hladký, Júlia Kováčiková

       63,15 %

      2.

      5.A

       Peter Magdík, Terézia Florišová, Ján Šatka

       55,69 %

      3.

      6.A

       Natália Pagáčová, Adam Barták, Ema Pokorná

       55 %

      4.

      6.B

       Simona Papíková, Martin Rágula, Adrián Toman

       52,11 %

      5.

      7.B

       Sára Pánová, Terézia Holbová, Lucia Janeková

       48 %

      6.

      5.B

       Marko Kurinec, Matej Zemaník, Dávid Suchánek

       38,39 %

       

      2. kategória 8. – 9. ročník

      MIESTO

      TRIEDA

       NAJLEPŠÍ ŽIACI

       ÚSPEŠNOSŤ V %

      1.

      9.B

       Karolína Holbová, Erik Gašpar, Peter Pagáč

       75,77 %

      2.

      9.A

       Gabika Pechancová, Andrea Bryndzová, Richard Huňa

       74,29 %

      3.

      8.A

       Matej Brňák, Terézia Kučová, Dominik Mičko

       64,42 %

      4.

      8.B

       Michaela Kolmanová, Timotej Galbavý, Adela Zlatošová

       62,23 %

       

      Nakoniec sme určili definitívneho víťaza.  Stala sa ním Michaela Kolmanová z 8. B triedy, ktorá odpovedala správne na všetky otázky  (percentuálna úspešnosť 100%) v najkratšom čase: 5:27

      Víťazka získava poukážku v hodnote 10 € na divadelné predstavenie Anna Franková, v ktorom je zahrnuté cestovné a vstupenka. Víťazné triedy v 1. a 2. kategórii získavajú sladkú odmenu. Výhercom srdečne blahoželáme!!!

     •  

      Vyhodnotenie čitateľskej súťaže Tvoja kniha znie povedome

       

      Áno, názov súťaže Vám môže byť povedomý:-). Inšpiráciu sme hľadali v mediálnej oblasti, napriek tomu však bolo našou snahou, aby chlapci a dievčatá siahli aspoň na pár dní po knihe, a to nielen doma, ale aj v škole. Naša súťaž s podtitulom Čítame cez prestávky si našla svojich priaznivcov, a tak sme radi, že sme aj vďaka finančnej podpore Rady rodičov školy mohli nakúpiť pekné vecné ceny ako odmenu za trojtýždňové “štúdium“ beletrie.

       

      A tu sú tí NAJintenzívnejší čitatelia našej školy:

      1. – 5. ročník

      1. miesto: Terézia FLORIŠOVÁ z 5.A

      2. miesto: Miška Mišovcová z 5.A

      3. miesto: Lejka Vozárová z 2.B

      4. miesto: Agátka Durbáková z 3.A

       

      6. – 8. ročník

      1. miesto: Michaela Lukáčová zo 7.A

      2. miesto: Matej Šatka zo 7.A

      3. miesto: Paulína Bisáková zo 7.A

      4. miesto: Koppová Žofia zo 7.A

      5. miesto: Dominika Psotová z 8.B

      6. miesto: Mária Rácová z 8.B

      7. miesto: Ján Holuša zo 6.B

      8. miesto: Paula Mönkedieck z 8.A

      Absolútna víťazka, Miška Lukáčová,  bola odmenená poukážkou v hodnote 10€ na nákup v kníhkupectve Panta Rhei a exkurziou do divadla, taktiež v hodnote 10€ (v cene je vstupenka na divadelné predstavenie a cestovné). Ostatní žiaci získali pekné publikácie, darček od firmy REZMAT či sladkú odmenu.

      Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí  pomáhali pri realizácii tejto aktivity a budeme sa tešiť, keď si to o rok budeme môcť opäť zopakovať!  

       

                                                  Michaela Pecušová

    • OZNAM - Veľkonočné prázdniny
     • OZNAM - Veľkonočné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2016/2017 sú v termíne od 13. apríla 2017 (štvrtok) do 18. apríla 2017 (utorok) veľkonočné prázdniny. Začiatok vyučovania po prázdninách je 19. apríl (streda) 2017.

    • Lyžiarsky výcvikový kurz a snoubordingový výcvik
     • Lyžiarsky výcvikový kurz a snoubordingový výcvik

     • V dňoch od 13. 3. do 17. 3. žiaci 7. A a 7. B triedy našej školy absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz a snoubordingový výcvik na Krahuliach. Zúčastnilo sa ho 33 žiakov. Boli ubytovaní v rekreačnom zariadení STRED EURÓPA.

      Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskych a snoubordingových schopností. Žiaci boli zodpovední v plnení si svojich povinností na svahu i mimo svahu. Všetci žiaci, ktorí boli zadelení do družstva pre začiatočníkov sa naučili lyžovať a snoubordovať. Pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike lyžovania. V posledný deň pre deti boli usporiadané lyžiarske a snoubordingové preteky.

       Výsledková listina

      Obrovský slalom dievčatá :

      Obrovský slalom chlapci :

      1.  Hlaváčová Kristína – 1:09,45

      1. Šatka Matej – 1:16,62

      2.  Lukáčová Michaela – 1:11,65

      2. Prekop Samuel – 1:16,78

      3.  Čerepanová Tatiana – 1:13,80

      3. Gajdoš Jakub – 1:26,71

      4.  Koppová Žofia – 1:14,29

      4. Toman Dominik – 1:27,18

      5.  Majánová Nikola – 1:17,20

      5. Poláček Viktor – 1:32,60

      6.  Janeková Lucia – 1:17,99

      6. Šatka Jakub – 1:36,58

      7.  Kováčiková Júlia – 1:18,96

      7. – 8. Froliš Erik, Bobot Michal – bez času

      8.   Strapková Karina – 1:19,22

      Snoubording :

      9.   Remšíková Katarína – 1:20,86

      1. Urbánek Adrián – 1:08,87

      10. Florišová Stela – 1:22,10

      2. Toman Samuel – 1:09,16

      11. Bisáková Paulína – 1:22,85

      3. Martiš Martin – 1:23,03

      12. Pánová Sára – 1:25,40

      4. Šuba Marek – 1:28,00

      13. Rajníčková Lenka – 1:25,90

      5. Prekop Damián – 1:56,97

      14. Hajdúchová Lenka – 1:26,00

      6. Krajčovič Branislav – 2:00,07

      15. Jakúbková Petra – 1:26,08

      7. Marianková Adriana – bez času

      16. Vavrincová Patrícia – 1:37,06

       

      17. – 18. Jakúbková Valentína,

      Jurenková Miroslava – bez času

       

       

      Víťazom blahoželáme !!!

      FOTOGALÉRIA

       

       

    • Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone
     • Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone

     • Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone základných a stredných škôl sa konali v Trenčíne na Ostrove v Športovom centre M – Šport v dňoch 22. – 23. 3. 2017. Zúčastnili sa ho i žiačky našej školy: Adriana Drgová a Terézia Kučová z 8. A triedy. Zápasy sa hrali v dvoch skupinách. Naše žiačky mali vylosovanú skupinu A.Družstvá skupiny A: Košice, Nitra, Pruské, Bratislava. Družstvá skupiny B: Prešov, Hnúšťa, Dolný Kubín, Piešťany.

      Dievčatá v jednotlivých zápasoch podali vynikajúce výkony a po ťažkých bojoch v zápasoch získali pekné 5. miesto.

      1. miesto Hnúšťa, 2. miesto Košice, 3. miesto Nitra

      Vyhlasovateľom súťaže bola Slovenská asociácia športu na školách. Usporiadateľom súťaže Krajská rada SAŠŠ Trenčín, Krajské centrum voľného času Trenčín.

      Dievčatám GRATULUJEME !

      foto

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.