• AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE šk.rok 2020/2021

    PROGRAM AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

     

    Poskytovateľ: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
                             Školská ulica 369,    018 52 Pruské

    Názov aktualizačného vzdelávania:

    Ako zvládať stres a záťažové situácie v školstve – prevencia syndrómu vyhorenia u pedagogických a odborných zamestnancov

    Program aktualizačného vzdelávania na školský rok 2020/2021

                                          (§69 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019)

    Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

    Forma vzdelávania: dištančná

    Hlavný cieľ: Získať poznatky, vedomosti a skúsenosti zamerané na psychohygienu pedagogických zamestnancov, zvládanie stresu, využívanie relaxačných techník a na predchádzanie syndrómu vyhorenia.

    Špecifické ciele:

    Poskytnúť aktuálne poznatky a zručnosti ako zvládať stres a záťažové situácie v školskom prostredí.

    Vedieť identifikovať  nepriaznivé situácie a ich účinky na psychický a somatický stav organizmu.

    Prostredníctvom vhodných aktivít zameraných na uvoľnenie a relaxáciu vedieť zmierniť psychickú záťaž a tým predchádzať prípadným somatickým následkom stresu.

    Poznať význam relaxačných techník a vedieť ich aktívne využívať v živote.

    Poskytnúť podklady – audio nahrávky na relaxáciu.

    Poskytnúť typy pre relaxačné techniky a cvičenia.

    Zabezpečiť možnosť využívať doporučené  audionahrávky pre relaxáciu a muzikoterapiu.

    Poskytnúť informácie o riešení konfliktov v školskom prostredí.

    Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

    Téma

    Dotácia hodín

    • Podstata stresovej reakcie ľudského organizmu
    • Zvláštnosti psychickej záťaže učiteľov základnej  školy  s materskou školou a špecifické aspekty stresorov v školstve  (vyplnenie a vyhodnotenie  dotazníka k syndrómu vyhorenia učiteľa  a „Bodovej tabuľky stresujúcich životných udalostí“).
    • Príčiny psychického napätia a ich vplyv na psychosomatické  zdravotné potiaže (studijný materiál).
    • Význam relaxačných techník v prevencii syndrómu vyhorenia u učiteľov.

     

    • Praktický nácvik autogénneho tréningu  prostredníctvom  zvukovej   nahrávky z CD „Cesta k uvoľneniu“ a  cvičenie na chrbticu spojené s jednoduchými  dychovými cvičeniami  prostredníctvom   zvukovej   nahrávky  z CD.
    • Riešenie konfliktov v školskom prostredí

     

    • Nebezpečie vznikú závislostí mladej generácie na moderných

    technológiách (študijný materiál)

     

    1

     

    1

     

    1

     

    1

     

    individuálne

     

     

    1

     

     

    1

     

     

    Rozsah vzdelávacieho programu: 7 hodín dištančne

    Trvanie vzdelávacieho programu: 10.05. – 28.05. 2021

    Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania:

    • Absolvovanie 100% percent hodín z celkového rozsahu.
    • Naštudovanie metodického materiálu k téme.
    • Realizácia aktivít podľa poskytnutých metodických postupov
    • Účasť na  praktických cvičeniach a výcvikoch podľa programu
    • Evalvácia špecifikačnej tabuľky k spätnej väzbe.

     

    Personálne zabezpečenie, garant vzdelávacieho programu: PaedDr. Adela Jureníková

    Lektor vzdelávacieho programu: Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc.

    Schválenie programu aktualizačného vzdelávania:  Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča,  Školská ulica 369, 018 52 Pruské

    Poskytovateľ:  Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča,  Školská ulica 369,  018 52 Pruské  IČO: 36124681

    podľa §69 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán vo veci schválenia programu aktualizačného vzdelávania rozhodol takto:

    Schvaľuje

     

    program aktualizačného vzdelávania s názvom:

    „Ako zvládať stres a záťažové situácie v školstve – prevencia syndrómu vyhorenia u pedagogických a odborných zamestnancov“

     

     

    Program sa schvaľuje na školský rok 2020/2021.

     

    ..........................................................

                                                                                                                              PaedDr. Adela Jureníková

                                                                                                                       riaditeľka ZŠ

    Pruské  22. apríla 2021

     

     

     

     

    Spätnoväzbový hárok pre účastníkov vzdelávania

    Hodnotiaca škála:

    5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím, 2 – nesúhlasím, 1 – úplne súhlasím

    Do tabuľky pri jednotlivých oblastiach hodnotenia označte krížikom ten stĺpec, ktorý vystihuje mieru Vášho súhlasu so vzdelávaním v danej oblasti.

    Hodnotená oblasť

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    Vzdelávanie splnilo moje očakávanie.

     

     

     

     

     

    Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.

     

     

     

     

     

    Získané vedomosti môžem využiť vo svojej pg. praxi.

     

     

     

     

     

    Lektor ma správne naviedol k plneniu plánu aktualizačného vzdelávania.

     

     

     

     

     

    Program bol splnený.

     

     

     

     

     

    Pracovali sme na zaujímavých zadaniach.

     

     

     

     

     

    Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe.

     

     

     

     

     

     

    Čo považujete za tri silné stránky absolvovaného vzdelávania:

    1.

    2.

    3.

    Čo považujete za tri slabé stránky absolvovaného vzdelávania:

    1.

    2.

    3.

    Čo odporúčate pre realizáciu aktualizačného vzdelávania na budúci školský rok:

    .....................................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................................

     

    Meno, Priezvisko, Titl.                                                                       Podpis................................

    • zatiaľ žiadne údaje