• /
    • Informačná povinnosť podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z.

      

     Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chráni ich primárne právo európskej únie, Lisabonská zmluva a Charta základných práv EÚ. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR.

     S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 a ktoré sa uplatňuje  od  25. mája 2018.  Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

     Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

     Prevádzkovateľ teda poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov fyzických osôb v súlade s vyššie uvedenou legislatívou v rozsahu:

      

      

     1. Identifikačné a kontaktné údaje:

      

     Prevádzkovateľ:        Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské

     Adresa: Školská ulica 369, 018 52 Pruské

     IČO: 36124681

     Kontaktné údaje: riaditel[at]zspruske.sk; sekretariat[at]zspruske.sk

      

      

     2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

      

     Zodpovedná osoba:   roman@vaclav.sr, tel.: 0910-905 154

      

      

     3.   Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

     ·         Prevádzkovateľ - každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne

     s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

     ·         Sprostredkovateľ - akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

     ·         Zodpovedná osoba - osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

     ·         Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.

     ·         Osobné údaje - akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

     ·         Príjemca - fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa.

     ·         Účel spracúvania - vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

     ·         Spracúvanie osobných údajov - akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

     ·         Súhlas dotknutej osoby - akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

      

     4.   Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

      

     Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

     Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi.

      

     Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

     a)      splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,

     b)      plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,

     c)      účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom  o ochrane  osobných  údajov,  v súvislosti  s monitorovaním  priestorov  budov a evidovania vstupov do priestorov prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,

     d)      základe súhlasu dotknutej osoby.

      

     5.              Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

      

     a) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie žiakov navštevujúcich školu je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov [zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou; v prípade neposkytnutia údajov žiak nemôže navštevovať školu. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie. Príjemcami osobných údajov sú ASC, s.r.o, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvo kultúry, orgány verejnej moci, poisťovne, miestne úrady, mesto Bratislava, Ústav informácií a prognóz v školstve, Štátna školská inšpekcia, Okresný úrad Bratislava - odbor školstva, Francúzsky inštitút, CVTI,  Školské výpočtové stredisko, súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.

      

     b) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie uchádzačov o štúdium je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou; v prípade neposkytnutia údajov nie je možné uchádzača o štúdium zaradiť do zoznamu uchádzačov. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov.  Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci,  Štátna školská inšpekcia, Okresný úrad BA - odbor školstva, Školské výpočtové stredisko, súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.

      

     c) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie žiakov a zamestnancov stravujúcich sa v školskej jedálni prevádzkovateľa je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou; v prípade neposkytnutia údajov nie je možné stravovať sa v školskej jedálni. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú VIS, s.r.o., Okresný úrad Bratislava - odbor školstva, Štátna školská inšpekcia, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.

      

      

     d)  Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie žiakov a zamestnancov v knižnici školy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa  vyplývajúcich  z osobitných predpisov (Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov trvá po dobu, kým žiak navštevuje školu, alebo po dobu, kým je zamestnanec v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere. Príjemcami osobných údajov sú Štátna školská inšpekcia, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.

      

     e)   Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy Rady školy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení o ich organizačnom a finančnom zabezpečení). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Okresný úrad Bratislava – odbor školstva, Štátna školská inšpekcia, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.

      

     f)    Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov zo strany žiadateľa je dobrovoľné; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné poskytnúť informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Lehota uchovávania osobných údajov je  5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.

      

     g)   Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Okresný úrad Bratislava – odbor školstva, Štátna školská inšpekcia, orgány verejnej moci, audítor a advokát, ÚOOÚ.

      

     h)  Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy je príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, podklady o vzdelaní, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce, Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a Zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: ASC, s.r.o., Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne,  Daňový úrad,  zriaďovateľ, Inšpektorát práce, subjekt zabezpečujúci štatistiku, ÚPSVR, MŠVVaŠ SR,  Francúzsky inštitút, Obecný úrad Bratislava II., Orgány štátnej správy SR a obce, vzdelávacie agentúry a školitelia,  subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, Štátna školská inšpekcia, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori,  Ministerstvo spravodlivosti, ÚOOÚ a ďalšie subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.

      

     i)   Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP, PO a PZS je plnenie súvisiacich povinností zamestnávateľa, najmä, avšak nielen realizácia školení, evidencia pracovných úrazov, školení, OOPP, posudkov o zdravotnej spôsobilosti  , lekárske prehliadky. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP č.124/2006 z.z. Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z., zákona o inšpekcii práce č. 125/2006 Z.z., zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla). Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: externí partneri zabezpečujúci BOZP a VZS, PZP , PO, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Inšpektorát práce a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní, ÚOOÚ. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.

      

     j)   Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Štátny archív, Slovenská pošta, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie.

      

     k)   Účelom monitorovania priestorov je ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, prevencia sociálne patologických javov, ako aj priebežné získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch súvisiacich bezpečnostných incidentov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany je právo na ochranu majetku, právo na ochranu zdravia fyzických osôb a právo vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku. Lehota uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamov je 15 dní. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.

      

     l)   Účelom evidencie a kontroly jednorazového vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa je ochrana majetku v monitorovanom priestore, ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj ochrana verejného poriadku. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo na ochranu majetku a právo na kontrolu vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa všeobecne i v rovine organizačného bezpečnostného opatrenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 1 rok. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.

      

     m)   Účelom spracúvania je evidencia nájomných zmlúv nebytových priestorov, nájomných zmlúv bytových priestorov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva s dotknutou osobnou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov odo dňa skončenia zmluvy. Príjemcami osobných údajov sú  zriaďovateľ, ÚOOÚ.

      

     n) Účel spracúvania osobných údajov pre potreby prijímania a odosielania zásielok je agenda došlej a vyšlej pošty. Právnym základom je zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okruh dotknutých osôb sú osoby, ktoré poštu odosielajú alebo im bola pošta od prevádzkovateľa zaslaná. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Lehota uchovávania je 3 roky. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ, ÚOOÚ.

      

     o) Účelom spracúvania osobných údajov pri vybavovaní sťažností dotknutých osôb je agenda Sťažností. Právnym základom je Zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z. Okruh dotknutých osôb sú fyzické osoby -sťažovatelia, fyzické osoby – zástupca sťažovateľa, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné pri vybavovaní sťažnosti. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú zriaďovateľ, môžu byť  súdy, ÚOOÚ.

      

     p) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti zákazníckej agendy je plnenie  povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov. Poskytnutie osobných údajov zmluvného alebo predzmluvného partnera – fyzickej osoby je nevyhnutnou podmienkou na naplnenie účelu spracúvania od jeho objednania, cez realizáciu až po dodanie tovaru alebo služby. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú zmluvné strany, zriaďovateľ, ÚOOÚ.

      

      

      

     r) účelom spracúvania agendy vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov je vybavenie žiadostí dotknutých osôb v zmysle § 19 až 21 zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov, kde dotknutou osobou je akákoľvek fyzická osoba, ktorá zašle žiadosť o poskytnutie informácií prevádzkovateľovi. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby . Lehota uchovávania je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, ÚOOÚ.

      

     s) účelom spracúvania agendy oznamovania protispoločenskej činnosti je vybavovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom dotknutými osobami sú fyzické osoby – podávatelia podnetu a osoby označené za možných porušovateľov zákona, lehota uchovávania je 10 rokov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ. Lehota uchovávania je 10 rokov.

      

     t) účelom agendy vybavovania súdnych sporov je  vybavovanie priestupkovej a sporovej agendy podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, dotknutými osobami sú fyzické osoby žiaci, zákonní zástupcovia, zamestnanci a iné osoby. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ. Lehota uchovávania je 10 rokov.

      

      

      

     Osobné údaje nie spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

      

     Povinnosť poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi

     Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa . Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

      

     Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

     Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je  v takomto  prípade  dobrovoľné.  Ak  sa  osobné  údaje  spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

      

     Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

     Osobné údaje poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci,...) alebo nariadení EÚ, ktoré priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane osobných údajov.

     Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

      

     Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

     Doba uchovávania osobných údajov

     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú  v registratúrnom   pláne   v súlade   so   zákonom   č.   395/2002   Z.   z.   o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     Kategórie dotknutých osôb

     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

     ·     zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci

     ·     fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva pri plnení úloh prevádzkovateľa

     ·     fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči prevádzkovateľovi

      

     Kvalita osobných údajov

     Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je povinná bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

     6.   Ochrana práv dotknutých osôb

      

     V súlade s čl. 15 22 GDPR a § 19 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

     a)    právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,

     b)    právo na prístup k osobných údajov,

     c)    právo na opravu osobných údajov,

     d)    právo na výmaz osobných údajov,

     e)    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

     f)     právo na prenosnosť osobných údajov,

     g)    právo namietať spracúvanie osobných údajov,

     h)    právo  na  neuplatňovanie  rozhodovania  založeného  na  automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

      

     Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

     Dotknutá osoba právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

     a)    účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,

     b)    kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,

     c)    identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

     d)    dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

     e)    zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

     f)     informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

     g)    informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu

     a.    osobných údajov,

     h)    informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

      

     Právo na opravu osobných údajov

     Dotknutá osoba právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

      

     Ak dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

      

     Právo na výmaz osobných údajov

     Dotknutá osoba právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

     a)      nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,

     b)      dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

     c)      dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,

     d)      osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,

     e)      dôvodom  pre  výmaz  je  splnenie  povinnosti  podľa  zákona,  osobitného  predpisu  alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

      

     Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ neposkytuje.

      

     Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

      

     Ak dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

      

      

     Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

     Dotknutá osoba právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

     a)      namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,

     b)      spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

     c)      Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

     d)      namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

      

     Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

      

     Ak dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

      

     Právo na prenosnosť osobných údajov

     Dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

      

     Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu  štátnej správy zverenej  prevádzkovateľovi.

      

     Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

      

     Právo namietať spracúvanie osobných údajov

     Dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

     a)      uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi,

     b)      vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,

     c)      vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

      

     Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva.

      

     Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

      

     Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

     Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; prevádzkovateľ nevykonáva  spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

      

     Spôsob uplatnenia práv

     Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

     a)      písomne doručením žiadosti osobne alebo poštou na adresu sídla prevádzkovateľa

     b)      elektronicky na e-mailovej adrese: sekretariat[at]zspruske.sk

     c)      telefonicky na tel. č.: 042 4492647

     d)      osobne na  sídlo organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv dotknutej osoby.

      

     Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

      

     Poplatky

     Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

     a)    si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,

      

     b)    žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na  uskutočnenie  požadovaného  opatrenia,  alebo  odmietnuť  konať na základe žiadosti.

      

     Kontakt s dozorným orgánom

     Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.

      

      

     V ........................................ dňa 24.5.2018

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     PRÍLOHA  K  INFORMÁCIÁM O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÝCH PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA

      

     Lehota uchovávania osobných údajov

      

     VECNÝ OBSAH

     LEHOTA

     ULOŽENIA

      

     Všeobecná agenda

     Počet rokov

      

     Bežná korešpondencia

     3

      

     Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám


      

     Poskytnutie informácie

     5

      

     Rozhodnutie

     5

      

     Registratúrny denník

     10

      

     Dokumentácia k vyraďovaciemu konaniu (odovzdávacie zoznamy)

     10

      

     Preberacie zoznamy (spisy do registratúrneho strediska)

     1 (po vyradení spisov)

      

     Výpožičné lístky

     5

      

     Súdne spory, dokumenty zmierovacieho konania, rozsudky

     10

      

     Štatistika ročná a dlhodobá

     5

      

     Agenda riadenia


      

     Rada školy

     10

      

     Porady


      

     Operatívne porady riaditeľa

     5

      

     Pedagogické

     5

      

     Pracovné porady, plány, správy

     5

      

     Vyznamenania, ocenenia, diplomy a uznania udelené škole

     10

     BOZP a OPP, Civilná obrana


     Úrazy


     Doklady o náhrade škody pri pracovných úrazoch

     10

     Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov

     5

     Záznamy o RPÚ a ŠÚ a správy o vyšetrení príčin závažných pracovných úrazov

     A-5

     Dokumentácia o školeniach o OPP a BOZP

     5

     Dokumentácia o BOZP a OPP

     5

     Civilná obrana

     5

     Ekonomická agenda


     Interné doklady – finančné účtovníctvo

     10

     Mzdy


     Podklady pre zostavenie miezd

     5

     Evidencia dochádzky

     3

     Evidencia dovoleniek, pracovné voľno

     3

     Evidencia náhradného voľna a nadčasov, príplatky

     3

     Exekúcie, zrážky

     3

     Sociálna poisťovňa


     Sociálna poisťovňa – mesačné výkazy

     10

     Sociálna poisťovňa – PN

     5

     Sociálna poisťovňa – MD, RD

     5

     Zdravotná poisťovňa


     Zdravotná poisťovňa – mesačné výkazy

     10

     Ročné vyúčtovanie ZP, listy ZP, reklamácie

     10

     Daňové výkazy – mzdy


     Daňové výkazy mesačné - prehľady

     10

     Ročné zúčtovanie dane (RZD)


     RZD – potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

     10

     RZD – žiadosť o vykonanie RZD

     10

     Potvrdenie o príjme

     10

     Potvrdenie o zaplatení dane

     10

     Výplatné listiny

     10

     Bežná korešpondencia

     3

     Zmluvy


     Dodávateľské

     5

     Odberateľské

     5

     O spolupráci

     5

     Nájomné

     5

     Verejné obchodné súťaže

     5

     Verejné obstarávanie

     5

     Publikačná činnosť


     Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole, brožúry

     5

     Časopisy vydané školou

     10

     Kronika školy

     A

     Hospodárska agenda


     Verejné obstarávanie

     5

     Základná evidencia

     10

     Pomocná evidencia

     5

     Energia


     Elektrická - prihlášky, odhlášky

     5

     Voda - prihlášky, odhlášky

     5

     Komunálny odpad - prihlášky, odhlášky

     5

     Hospodársko-finančné veci


     Administratívne dohody

     5

     Inventarizácia


     Znalecké posudky

     5

     Vyradenie majetku

     5

     Likvidácia majetku

     5

     Koncesné obstarávanie


     Vyhlásenie verejného výberového konania

     5

     Priame zadanie

     5

     Likvidácia škody

     5

     Personálna agenda


     Osobný spis zamestnanca -  obsahuje nástupné dokumenty, výstupné dokumenty a zmeny počas trvania pracovného pomeru, Sociálna poisťovňa – prihlášky, odhlášky a ELDP, ...

     70

     (od narodenia)

     Platová inventúra zamestnancov

     10

     Výpis elektronickej dochádzky

     3

     Žiadosti o prijatie do zamestnania

     1

     Mzdové listy

     50

     Dohody


     Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti

     70

     (od narodenia)

     Dohody študentov o brigádnickej činnosti

     10

     Výberové konania, dokumentácia k výberovému konaniu

     5

     Agenda – Zamestnanecké preukazy

     5

     Vzdelávací proces, školstvo


     Triedna kniha

     10

     Triedny výkaz, katalógy

     65

     (od narodenia)

     Maturitné skúšky


     Protokol o maturitných skúškach

     65

     Dokumentácia k maturitným skúškam (témy, zadania, harmonogramy, menovania, delegovanie člena skúšobnej komisie, menovania, správy)

     10

     Komisionálne skúšky


     Protokol o komisionálnych skúškach

     10

     Dokumentácia o komisionálnych skúškach (žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku, žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia, ...)

     10

     Plán práce školy s prílohami (plán hospitácií, triednictvo,

     plán porád, plán kontinuálneho vzdelávania)

     10

     Rozvrh hodín, suplovanie (v elektronickej podobe)

     5

     Hospitačný záznam

     5

     Školská inšpekcia a štátny dozor

     10

     Vysvedčenia


     Neprevzaté vysvedčenia

     5

     Agenda k odpisom vysvedčení, neprevzaté odpisy z vysvedčení

     5

     Poukazy


     Vzdelávacie, protokol, denník o práci záujmového krúžku

     5

     Kultúrne, protokol

     5

     Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

     10

     Školské stravovanie


     Evidenčný list stravníka

     5

     Stravné listy

     5

     Kontrola


     Kontroly v organizácii


     Vonkajšie

     10

     Vnútorná finančná  kontrola

     10

     Petície

     10

     Sťažnosti, podnety a oznámenia

     10

     Žiacke veci


     Dokumentácia žiaka


     Katalógový list žiaka

     65

     (od narodenia)

     Prerušenie štúdia

     10

     Ukončenie štúdia

     10

     Individuálne vzdelávanie a individuálny študijný plán

     10

     Oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy (uvoľnenie žiaka z vyučovania)

     10

     Oslobodenie od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich časti

     10

     Opakovanie ročníka

     10

     Klasifikácia prospechu a správania žiakov

     10

     Prestup z inej strednej školy

     10

     Prestup na inú strednú školu

     10

     Povolenie zmeny študijného alebo učebného odboru

     10

     Zmena študijného zamerania

     10

     Preradenie žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky

     10

     Rozhodnutie o vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu

     10

     Povolenie absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí

     10

     Uloženie výchovných opatrení


     Vylúčenie zo štúdia

     10

     Podmienečné vylúčenie zo štúdia

     10

     Pokarhania

     10

     Pochvaly

     10

     Zoznamy žiakov

     10

     Prijímacie konanie – prihlášky, rozhodnutia o prijatí a neprijatí, zápisnice, ostatná dokumentácia k prijímacím skúškam

     5

     Trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi

     10

     Organizačné zabezpečenie hromadných školských akcií

     5

     Zahraniční študenti

     5

     Písomné práce žiakov

     3

     Štipendiá

     10

     Návrhy na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovnými potrebami

     školy, špeciálnych tried a na individuálnu integráciu

     5

     (po ukončení štúdia)

     Dokumentácia – ISIC žiacke karty

     5