Navigácia

O projekte COMENIUS Partneri projektu Realizácia Fotogaléria / Photo gallery Maďarsko/Hungary 2013 Španielsko/Spain 2014 Nórsko/Norway 2014 Francúzsko/France 2014 Slovensko/Slovakia 2015 TLAČ/PRESS&TV

Comenius

O projekte COMENIUS

PROJEKT - REDUCE REUSE RECYCLE

 

REDUKUJ, ZNOVU POUŽI, RECYKLUJ

PROGRAM: Program celoživotného vzdelávania

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/es z 15. novembra 2006 sa ustanovil akčný program, ktorý sa realizuje v rokoch 2007-2013 pod názvom "Program celoživotného vzdelávania". Všeobecným cieľom programu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Program je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality.

PODPROGRAM: Comenius

Program Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

TYP AKCIE: Partnerstvá

Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky.

AKCIA: Comenius Multilaterálne partnerstvá škôl

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

 • Francúzsko      Lycee Charles Tellier,  Condé-Sur-Noireau
 • Maďarsko         Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, Érd
 • Nórsko              Austbø skole, Stavanger
 • Slovensko        Základná škola s materskou školou H. Gavloviča Pruské
 • Španielsko       I.E.S. Antonio Dominiguez Ortiz, Madrid

 

Cieľ projektu  Reduce Reuse Recycle:

Náš projekt sa orientuje na otvorenú a rozsiahlu výmenu a interakciu medzi mládežou pochádzajúcou z rozmanitého kultúrneho prostredia a reprezentujúcou odlišné pohľady na svet.  Našim cieľom je  naučiť žiakov a prostredníctvom žiakov aj ich rodinyširokú verejnosť:

 • uvedomovať si koľko odpadu produkujeme a aká veľká je naša uhlíková stopa
 • rozoznávať veci, ktoré sú recyklovateľné a separovať odpad,
 • naučiť sa novým spôsobom recyklácie
 • vnímať, že vďaka recyklácií dokážeme pretvoriť mnohé odpady na užitočné predmety s novým účelom,
 • namiesto obyčajných  konzumentov naučiť žiakov byť kreatívnymi a vnímavejšími k prírode a k životnému prostrediu,
 • rozšíriť svoje schopnosti a zručnosti v používaní informačno–komunikačných technológií a zdokonaliť sa v anglickom jazyku,
 • stretávať sa a komunikovať s ľuďmi rozličných kultúr Európy a vzájomne sa tak obohacovať.

 

Zdôvodnenie projektu:

Všetky naše činnosti  priamo vplývajú na životné prostredie a na celú spoločnosť. Znečistenie prírody je globálnym problémom. Zodpovednosť nesie každý človek našej planéty. Je dôležité uvedomiť si, že riešenie je v našich rukách a škola môže pozitívne vplývať na postoj budúce generácie k životnému prostrediu. Musíme sa oboznámiť s tromi dôležitými krokmi, ako dosiahnuť potrebné zlepšenie: trojica písmen začínajúcich na R v angličtine, ktoré prepožičali názov nášmu projektu, reprezentuje činnosti, ktorými sa budeme riadiť: redukuj, znovu použi,  recykluj.

 1. REDUKCIA objemu odpadu a úprava výrobných procesov takým spôsobom, aby sa spotrebovalo menej materiálu, ako aj obmena zvykov spotrebiteľov takým spôsobom, aby dochádzalo k zníženiu spotreby obalového materiálu;

 

 1. OPÄTOVNÉ POUŽITIE: výber takých tovarov a produktov, ktoré sa dajú po uplynutí svojej prvotnej funkcie znovu použiť, napr. odpady akými sú sklo, papier, staré oblečenie a plasty sa dajú znovu použiť na výrobu nových produktov, využívajúc tak pôvodný materiál namiesto jeho odhodenia. Ide v podstate o prevenciu plytvania potenciálne užitočnými materiálmi.

 

 1. RECYKLÁCIA: v dnešnom svete sa dôležitosť recyklovania stala životne nevyhnutnou. Prírodné zdroje Zeme sa spotrebúvajú tempom, ktoré v nás evokuje pocit, že žijeme iba pre dnešok a žiaľ budú to budúce generácie, ktoré ponesú následky. Recyklácia spolu so  znižovaním spotreby a úsporou energií sú najlepšími prostriedkami  ako čeliť nivočeniu Zeme, ktoré praktizujeme celé storočia.

 

Realizácia aktivít projektu:

Projekt sa bude realizovať na oboch stupňoch základnej školy prevažne na hodinách anglického jazyka, priestor mu bude poskytnutý aj na hodinách informatiky, biológie, chémie, matematiky, geografie, či výtvarnej výchovy. V popoludňajších hodinách sa doň zapoja žiaci navštevujúci Projektový krúžok pod vedením Mgr. Hlaváčovej.

Aktivity projektu sú naplánované na dva školské roky. Preklad prihlášky a pôvodný plán aktivít za účasti všetkých krajín, ktoré sa uchádzali o grant nájdete tu: Projekt_3R.doc

Počas projektu sa budú realizovať aj mobility – zahraničné cesty žiakov i učiteľov. Už v októbri 2013 naši žiaci budú mať možnosť cestovať do Maďarska, na jar 2014 do Španielska a Nórska. V septembri 2014 navštívime Francúzsko a projekt ukončíme na našej základnej škole, ktorú žiaci ostatných partnerských krajín navštívia na jar 2015.

Na realizáciu aktivít projektu a mobilít bude našej škole z fondov určených pre Program celoživotného vzdelávania celkovo poskytnutá suma  21 000€.  Z uvedeného programu naša škola získala prostriedky aj na prípravnú cestu Comenius za účelom prípravy a vyplnenia prihlášky projektu, ktorá sa uskutočnila v januári 2013 v tureckej Ankare. Spoluautorkou projektu a jeho koordinátorkou za ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské je Mgr. Gabriela Hlaváčová.

 

Pozrite si ako prebiehala príprava projektu v tureckej Ankare

 

kliknutím na obrázok sa Vám pustí prezentácia

 

 

Stránky ktoré sa oplatí navštíviť

Návštevnosť

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria