Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča

 

Navigácia

skúška

 • Aktualizácia údajov
  5. 3. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Priateľský florbalový turnaj

  V sobotu 28.2.2015 sa uskutočnil v športovej hale v Bolešove priateľský florbalový turnaj. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorí navštevujú florbalové krúžky. Hrali starší žiaci,mladší žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, dievčatá vytvorili tiež dve skupiny. Hralo sa systémom každý s každým. Chlapci aj dievčatá sa veľmi snažili, prežívali športovú atmosféru a veľmi povzbudzovali svoje družstvá. V závere turnaja sa uskutočnil exibičný zápas starších chlapcov s absolventmi našej školy, medzi ktorými hral aj Mgr. Pecuš Rastislav. Bolo to veľmi príjemné spestrenie programu. Nakoniec neodolali ani staršie dievčatá a v snahe poraziť "dorastencov školy" nastúpili na záverečný zápas. Žiaci prežili príjemný a radostný deň, spestrený cestou autobusom. Už sa tešia na ďalšie stretnutie.

 • Podporte nás - 2%

  Vážení rodičia žiakov a priatelia našej školy. 

  Ako každoročne aj tento rok je možnosť prostredníctvom inštitútu podielu zaplatenej dane (známejšie ako tzv. 2%) podporiť aktivity školy zamerané na rozvoj a výchovno-vzdelávaciu činnosť našich detí. Ako svoju pomoc zrealizovať, si môžete prečítať nižšie.

  Ďakujeme.

  Rodičovská rada

  Tí, ktorí sú zamestnancami (majú len príjem zo závislej činnosti) musia požiadať najneskôr do 15.2.2015 zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Zároveň si dajú potvrdiť potvrdenie, ktoré spolu s vyhlásením zašlú na daňová úrad. Uasielajú teda 2 vyplnené tlačivá.

  Aby dobrovoľník mohol poukázať 3% z dane, tak musí získať Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít. Toto Potvrdenie môže vystaviť buď tzv. vysielajúca organizácia (teda organizácia, ktorá dobrovoľníka vysiela na výkon dobrovoľníckej práce) alebo tzv. prijímateľ (t.j. v prospech koho dobrovoľník aktivity vykonával).

  Ak právnická osoba nedala v roku 2014 (a aj počas roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1,5% z dane.

  Ak právnická osoba dala v roku 2014 (a aj počas roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane.

  Termín pre tých, ktorí si daňové priznanie robia sami (poukázanie PZD sa uvádza priamo do tlačiva daňového priznania), je termín poukázania PZD do 31.3.2015, teda termínu na podanie daňového priznania. Tí, ktorí sú zamestnancami, požiadajú najneskôr do 15.2.2015 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň zamestnávateľa a vyplnené tlačivá (potvrdenie+vyhlásenie, príp. aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci) zašlú na DÚ najneskôr do 30.4.2015. Tlačivá sa zasielajú na daňový úrad príslušný Vášmu miestu bydliska, nie zamestnávateľovi !

  Vyplnené tlačivá je tiež možné zanechať na sekretariáte školy.

  Tlačivá:

  VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane

  POTVRDENIE DČ PRIJÍMATEĽ - 2015 (doc)

  POTVRDENIE DČ - Vysielajúca organizácia - 2015 (doc)

   

   

   

   
 • Oznam o zápise do MŠ - prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča  Školská ulica 369,Pruské  vyhlasuje

   

  ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

   

  Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

  Formulár žiadosti si môže zákonný zástupca  prevziať v MŠ od 23.februára  do 27. februára 2015  v čase od 11,00 – 15,30 hod, alebo si ho môžte stiahnuť aj tu: žiadosť.doc 

   Vyplnenú a detským lekárom potvrdenú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa prinesie  do 31.marca 2015  do MŠ.

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, v súlade s platnou legislatívou oznámi riaditeľka školy zákonnému zástupcovi dieťaťa do 30.mája príslušného kalendárneho roku.

  Ďalšie podmienky prijatia stanovené riaditeľkou školy po prerokovaní a schválení pedagogickou radou:

  Prednostne sa prijímajú deti:

  ·        s odkladom povinnej školskej dochádzky

  ·        5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku

  ·        3 ročné deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky do 31.8. 2015 a staršie deti

  ·        ktoré sú v opatere osamelého zákonného zástupcu

  ·        deti zo sociálne znevýhodneného prostredia / potrebné predložiť potvrdenie/

  ·        s trvalým pobytom v obci

  ·        deti, ktoré nedovŕšili 3 roky sa prijímajú iba v prípade voľnej kapacity.

 • Základný fotoalbum
  11. 2. 2015

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

 • 9.B na návšteve u slovenských velikánov

  Ktovie ako vyzeral Hugolín Martin Gavlovič? A svätý Benedikt? Z ich čias sa nezachovali žiadne obrazové záznamy o  výzore. Napriek tomu sme ich mohli navštíviť v neďalekom bohunickom kaštieli, kde pózujú dokonca v životnej veľkosti! Postarala sa o to Miestna akčná skupina Vršatec, ktorá zohnala financie na vytvorenie figurín v rámci projektu „Osobnosti našej histórie“. Zistili sme, že je zvláštne pozerať sa do sklených očí dávno mŕtvych predkov a kútikom oka pozorovať či sa náhodou po toľkých rokoch nepohnú. Pán Vojtech Zamarovský práve dopísal svoj autogram pre nadšeného fanúšika, Božena Riznerová Obrová  má nakročené do ďalšej filmovej role a v ruke sa jej hojdá  kufrík, Michal Rešetka práve rozmýšľa, kto ešte nevrátil knihy do jeho rozsiahlej zbierky a sv. Benedikt skromne rozjíma vo svojej pustovníckej jaskyni. Oceňujeme, že pán Gavlovič, povestný svojim humorom sa s nami pyšne odfotil, aj keď sme ho práve vyrušili pri písaní knihy. Český sochár A. Králiček sa postaral o zaujímavé výtvarné podobizne osobností nášho regiónu, ktoré treba obdivovať hlavne očami. Niežeby sa niektorá z nich nahnevala, že ste sa jej dotkli, ale pri cene figuríny 7000 € s nimi treba manipulovať veľmi opatrne. Naši deviataci to zvládli, pani učiteľka si s úľavou vydýchla a tak ich smelo môžu prísť obdivovať  ďalší hostia.

  Fotogaléria tu:

 • BEZPLATNÉ CESTOVANIE

  Vážení rodičia,

  nakoľko sa prechodné obdobie na cestovanie vlakom zadarmo bez preukazu ZSSK chýli ku koncu, prosíme Vás, aby ste svojim deťom vybavili preukaz pre deti od 6 do 15 rokov na príležitostné cestovanie vlakom. Naši pedagógovia organizujú aj exkurzie vlakom alebo v rámci turistického krúžku cestujú po Slovensku, preto považujeme za vhodné, keď Vaše dieťa môže cestovať zdarma. Takýto preukaz Vám vystavia na počkanie v žel. staniciach vybavených systémom KVC, najbližšie v Dubnici nad Váhom, Púchove a Trenčianskej Teplej; do 3 dní aj v žel. st. Ilava. Potrebné sú nasledovné doklady:

  • fotografia 2x3cm
  • cestovný pas dieťaťa alebo jeho rodný list
  • preukaz totožnosti jedného rodiča alebo jeho zákonného zástupcu

   

  Bližšie informácie získate na stránke ZSSK alebo TU

 • Zápis do 1.ročníka ZŠ

  ZÁPIS

  DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy Hugolína Gavloviča s materskou školou v Pruskom oznamuje rodičom detí dosahujúcich školskú zrelosť, že

  zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 4. a 5. februára 2015 v čase od 13:30 – 16:30 1. A a v 1.B triede na druhom poschodí starej budovy školy. Na zápis v stanovenom čase a termíne sa dostavia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, nakoľko s „Rozhodnutím“ o prijatí do ZŠ musia súhlasiť obaja rodičia.

  Prosíme rodičov, aby so sebou priniesli:

  • rodný list dieťaťa
  • kartičku poistenca dieťaťa
  • občiansky preukaz rodiča
  • pastelky
  • 10.- eur na zakúpenie základných školských pomôcok

                                                                                      

     PaedDr Adela Jureníková

    riaditeľ školy

 • Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak nie je ustanovené inak.

  Praktická rada: Školská spôsobilosť je definovaná ako súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy.

  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

  Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy za uvedených podmienok rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

  Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

  Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzkynedosiahlo školskú spôsobilosťnajneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 8. rok veku, budezaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy.

  Záver:

  Čo sa vyžaduje od rodiča, ak žiada o odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa?

  1. Písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú zákonný zástupca adresuje riaditeľstvu základnej školy. Nájdete tu:

  2. Písomné odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (zákonný zástupca doloží ku žiadosti).

  3. Písomné odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (zákonný zástupca doloží ku žiadosti).

   

  Zdroj: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

  Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

         

   

   

 • Finále súťaže KODU Game LAB

  Dňa 29.1.2015 sa konalo finále súťaže v programovaní KODU Game Lab v priestoroch spoločnosti Microsoft Slovakia v Bratislave. Do celoslovenského finále postúpili dvaja žiaci našej školy Filip Zaťko z 8.B triedy a Dominik Mičko zo 6.A triedy. Súťažilo sa v troch kategóriach a to žiaci prvého stupňa, žiaci 5. až 7.ročníka a žiaci 8. až 9.ročníka. V každej kategórii bol vyhlásený len víťaz, ktorý si domov odniesol hernú konzolu Xbox 360 Kinect. Našim žiakom výhra unikla len o kúsok. Ale aj tak im gratulujeme, nie len za účasť ako jednotlivcov, ale aj za reprezentáciu školy.

  Fotogaléria

   

 • Beseda o Indonézii

  Príjemnú zmenu vo vyučovaní zažili žiaci a učitelia 2. stupňa našej školy. Dňa 16. 1. 2015 nás totiž navštívili manželia Ondrejovci.  JUDr. Miroslav Ondrej tri roky pôsobil ako diplomat v Jakarte, čo je hlavné mesto a najväčšie mesto Indonézie. Nachádza sa na severozápade ostrova Jáva a žije tu okolo 9 miliónov obyvateľov. Zo zaujímavej besedy sme sa dozvedeli aj to, že v súčasnosti je Jakarta jedno z najhustejšie zaľudnených miest na svete, momentálne je na 9. mieste. Oboznámili sme sa s indonézskou kuchyňou, zvykmi a tradíciami, obdivovali sme pravú papuánsku „fúkačku“. Učitelia si vychutnali tzv. Kopi Luwak, čo je pravá cibetková káva J.

   

   

   

 • Zimná olympiáda 3.B
  30. 1. 2015

  Do galérie Zimná olympiáda 3.B boli pridané fotografie.

 • Zimná olympiáda
  30. 1. 2015

  Dostali sme vysvedčenie,

  prázdniny nám začali,

  zobrali sme boby, sane,

  šantiť sme sa vybrali.

   

  Veselí a natešení,

  v snehu sme sa brodili,

  na preteky pripravení,

  s elánom súťažili.

   

  Keď tu zrazu, z čista jasna,

  z diaľky letí guľa preveľká.

  Čo sa stalo? pýtate sa.

  Zguľovaná bola i naša pani učiteľka.

   

  3.B trieda

   

   

   

 • Bedmintonová súťaž

  Dňa 21. 1. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo školskej bedmintonovej súťaže v športovej hale v  Ilave. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev z nášho okresu. Našu školu reprezentovali 2 dievčatá – Adriana Drgová a Terézia Kučová zo 6. A triedy v kategórii žiačky.  Získali 2. miesto. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • KARNEVAL
  Dňa 6.februára (piatok) 2015 o 15 00 hod. sa vo veľkej telocvični uskutoční veľký školský  KARNEVAL - pre 1. a 2. stupeň ZŠ v Pruskom.
   
  Srdečne Vás všetkých pozývame!
  Príďte sa zabaviť a zatancovať si!
   
  Čakajú Vás  
  - pekné ceny
  - súťaže
  - sladké odmeny
   
  Milé deti, malí, veľkí... rodičia a starí rodičia srdečne sa na Vás tešíme! Odmeníme každú masku:)) Cena za lístok do tomboly - 0,50 eur.
   
  PROSÍME RODIČOV, ktorí môžu prispieť ľubovoľnými cenami do TOMBOLY, aby ich priniesli do ŠKD.
   
  Ďakujeme:)
 • Celoslovenské finále v programovaní KODU GAME LAB

  Dvaja žiaci našej školy, Dominik Mičko zo 6.A a Filip Zaťko z 8.B triedy, postúpili do Slovenského finále súťaže KODU Cup, ktorý sa uskutoční už tento štvrtok 29.1.2015 od 10.00hod. v priestore spoločnosti Microsoft Slovakia. Držme im palce, aby už doteraz výborný výsledok ešte viac vyšperkovali. 

 • Aktualizácia údajov
  27. 1. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Triedne rodičovské združenie

  Dňa 15.1.2015, t.j. vo štvrtok, sa uskutoční triedne rodičovské združenie pre triedy 5.A, 5.B, 6.A,6,B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B. Zduženie bude v čase od 15:00 do 16:30 formou otvorených dverí.

 • Elektronický vrátnik

  Vážení rodičia, 
  v záujme zlepšenia bezpečnosti žiakov navštevujúcich našu školu sme od 8. 1. 2015 spustili prevádzku elektronického vrátnika. Upozorňujeme Vás, že škola sa bude počas vyučovania zamykať od 7:30 hod do 12:00 hod. Vstup do školy počas vyučovania bude možný iba hlavným vchodom (nový pavilón budovy) cez systém elektronického vrátnika. Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste elektronického vrátnika používali účelne. Rodičov, ktorí si po vyučovaní osobne preberajú deti zo školy, žiadame, aby čakali na svoje deti pred budovou školy. Elektronický vrátnik Vám ponúka tri voľby:
  1. zborovňa – volíme kontakt s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi
  2. sekretariát – volíme kontakt so zamestnancami ekonomického úseku (sekretárka, ekonóm)
  3. riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy – volíme kontakt s vedením školy.

 • OZNAM

  Vianočné prázdniny sú v tomto školskom roku od 22. decembra 2014 (pondelok) do 7. január 2015 (streda). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2015 (štvrtok).

strana: