Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské

 

Navigácia

skúška

 • Aktualizácia údajov
  29. 4. 2016 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  28. 4. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • MAREC - MESIAC KNIHY
  22. 4. 2016

  Do galérie MAREC - MESIAC KNIHY boli pridané fotografie.

 • DEŇ ZEME
  22. 4. 2016

  Do galérie DEŇ ZEME boli pridané fotografie.

 • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča  Školská ulica 369,Pruské  vyhlasuje

   

  ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

  NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

   

  TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ : od 02.05. 2016  – 06.05.2016

  v čase od  11,00 – 15,30 hod.

   

   

   

  Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno -   vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka –materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v MŠ.

   

  Ďalšie podmienky prijatia stanovené riaditeľkou školy po prerokovaní a schválení pedagogickou radou:

  Prednostne sa prijímajú deti:

  • s odkladom povinnej školskej dochádzky
  • 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku
  • 3 ročné deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky do 31.8. 2015 a staršie deti
  • ktoré sú v opatere osamelého zákonného zástupcu
  • deti, ktoré nedovŕšili 3 roky sa prijímajú iba v prípade voľnej kapacity.
   
 • Dôvera Cup

  21. 4. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola v malom futbale – Dôvera cup mladších žiakov. Prihlásených bolo 8 škôl. Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl z okresu Ilava. Hralo sa na 2 skupiny. Naši žiaci postúpili do finále o prvé miesto. I napriek tomu, že podali veľmi pekné a dobré výkony v hre, obsadili druhé miesto. Chlapcom ďakujeme a gratulujeme. Za našu školu hrali nasledovní žiaci: 

  Samuel Toman, Matej Šatka, Martin Martiš, Andrej Peter Cíbik, Dávid Hladký, Branislav Krajčovič – žiaci 6. A triedy, Damián Rebro z 5. A, Ján Šatka a Lukáš Fürsten zo 4. A triedy.

  Organizátorom súťaže bol OÚ Trenčín odbor školstva, usporiadateľom súťaže bola ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom. Zápasy sa hrali na umelej tráve na štadióne MFK Dubnica nad Váhom.

  FOTO

 • Deň narcisov 2016
  19. 4. 2016

    Dňa 15. apríla 2016 sme sa opäť  stretli v uliciach miest a obcí Slovenska, aby sme si pripli na svoj odev malý žltý narcis – symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

  Aj naša škola sa  zapojila do verejnej zbierky Ligy proti rakovine Dňa narcisov. Deviataci sa zodpovedne zhostili úlohy dobrovoľníkov. Žlté narcisy zaplavili obec Pruské.  Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

  Podarilo sa nám vyzbierať sumu 680,75 eur.

  Malým žltým  kvietkom v Deň narcisov ste vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

  Ďakujeme.

  FOTOGALÉRIA

   

 • Školský florbalový turnaj

  Dňa 16.4.2016 sa uskutočnil v športovej hale Bolešov školský florbalový turnaj žiakov našej školy o "Pohár riaditeľky školy" pod záštitou ŠK 98 Pruské. Súťažilo šesť družstiev, štyri družstvá chlapcov a dve družstvá dievčat. Hralo sa v dvoch kategóriách, dvojkolovo, systémom každý s každým. Celý turnaj prebehol vo výbornej športovej atmosfére.

  V prvej kategórii mladších žiakov si víťazstvo vybojovali mladší žiaci I. (Mojtovci), v druhej kategórii starších žiakov víťazstvo získalo družstvo starších žiakov I (Daňovci). Všetky družstvá získali diplom, medailu a hodnotné ceny. Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený kapitán víťazného družstva Maroško Mojto, ktorý nastrieľal 14 gólov. Ceny jednotlivým družstvám odovzdala zástupkyňa ŠK 98 p. Monika Hlaváčová. Vyvrcholením turnaja bol exhibičný zápas majsteriek Slovenska extraligy žien Dominiky Hlaváčovej, Janky Troškovej, Ivanky Hrehušovej a Barbory Pagáčovej, ktoré  predviedli svoje florbalové umenie v stretnutí so staršími žiakmi. Záverečná spoločná fotka pri víťaznom pohári majsteriek Slovenska bude určite veľkou inšpiráciou pre našich žiakov v ich ďalšej florbalovej kariére.

  FOTOGALÉRIA

 • Návšteva

  V príjemnej a uvoľnenej atmosfére sa naši predškoláci zo Žltej triedy v predveľkonočný pondelok opäť ocitli na pôde v našom ,,Lúči". My sme si totiž zariadenie pre občanov so zdravotným postihnutím CSS – Lúč Pruské trocha skrátili lebo sa nám zdal príliš dlhý. Prvýkrát sme navštívili zariadenie pred Vianocami s vianočnou besiedkou, a tam vznikol podnet od personálu zariadenia pre ďalšiu spoluprácu. Vďaka tomu, že pacienti zariadenia sú veľmi tvoriví, a naše deti taktiež, nasledujúci termín bol veľmi rýchlo na svete. V galérii fotografií si môžete pozrieť, ako sa všetkým darilo v tvorivých dielňach vyrábanie veľkonočných kraslíc rôznymi technikami. Srdečne ďakujeme celému personálu za vrelé prijatie a pohostenie. Už sa tešíme na vystupovanie pre Vás ku Dňu matiek.

  triedne učiteľky Žltej triedy MŠ Pruské

  FOTOGALÉRIA

 • Aktualizácia údajov
  8. 4. 2016 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Tehlička 2016 - poďakovanie

  „Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.“  bl. Matka Tereza

  Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a starým rodičom, rovnako ako i pedagógom, ktorí sa zapojili do celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti. Tehlička pre Sýriu prebiehala počas 40-dňového pôstu dobrými skutkami i dobrovoľným finančným príspevkom. Vyzbierali sme 415,19 €. Peniaze boli prevedené na účet občianskeho združenia SAVIO Bratislava. Peniaze zo zbierky budú použité na zabezpečenie materiálnej pomoci (jedlo, pitná voda, lieky, elektrina, palivo, školské potreby), zdravotnej starostlivosti, prípravu vzdelávacích a voľnočasových aktivít, prácu so školami, prípravu kurzov a táborov pre deti a mladých v Sýrii. Viac info na http://savio.sk/co-robime/tehlicka/syria/ a http://www.tehlicka.sk/ .  

   

   

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou  Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje rodičom detí dosahujúcich školskú zrelosť, že zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 13. a 14. apríla 2016 v čase od 13:30 – 17:00 hod.  v  2. A  a v 2. B triede na druhom poschodí starej budovy školy. Na zápis v stanovenom čase a termíne sa dostavia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, nakoľko s „Rozhodnutím“ o prijatí do ZŠ musia súhlasiť obaja rodičia.

  Prosíme rodičov, aby so sebou priniesli:

  • rodný list dieťaťa
  • kartičku poistenca dieťaťa
  • občiansky preukaz rodiča
  • vyplnenú žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka a protokol k zápisu (prípadne vyplníte priamo na zápise)
  • pastelky
  • 10.- eur na zakúpenie základných školských pomôcok

                                                                                          

     PaedDr. Adela Jureníková    

         riaditeľ školy

 • Deviataci pre prváčikov
  30. 3. 2016

  Deň pred veľkonočnými prázdninami - 23. 03. 2016 -  si žiaci 9. A pripravili pre prvákov zaujímavú hodinu slovenského jazyka. Bola zameraná na aktivity týkajúce sa MARCA - MESIACA KNÍH.

  Počas týchto aktivít prvákom čítali a dramatizovali úryvky z rôznych rozprávok, žiaci hádali názvy rozprávok z knižnej šifry, či sa pokúšali dokončiť rozčítaný príbeh. Veľmi ich zaujal i príspevok Matúša Mičudu, ktorý hovoril o svojej najobľúbenejšej knižke, z ktorej mu rodičia ako malému čítavali. Za správne odpovede boli prváci odmenení sladkou odmenou.

  Celá aktivita bola veľmi dobre pripravená. Svedčí o tom nielen spokojnosť žiakov, ale i pani učiteliek, ktoré boli z akcie milo prekvapené.

 • OBVODNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

  Dňa 9. marca 2016 sa úspešní riešitelia školských kôl Pytagoriády v kategóriách P3 – P8 zúčastnili obvodného kola, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ Pod Hájom v Dubnici nad Váhom. Naši žiaci sa  konkurencie nezľakli, práve naopak, ukázali, že patria medzi najlepších.

  Úspešnými riešiteľmi sa stali nasledovní žiaci našej školy:

  Kategória

  Umiestnenie

  Meno žiaka

  Trieda

  P3

  1.

  Dávid KRIVOKLATSKÝ

  3. A

  8.

  Tomáš FOJTÍK

  3. A

  P4

  3.

  Boris BOBÁČIK

  4. A

  P5

  1.

  Samuel BÓROVÝ

  5.B

  5.

  Alex KOVÁČ

  5.B

  P6

  1.

  Viktor POLÁČEK

  6.A

  3.

  Patrícia VAVRINCOVÁ

  6.A

  P8

  4.

  Karolína HOLBOVÁ

  8.B

   

  Úspešným riešiteľom  blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
  10. 3. 2016

  Dňa 10. 03. 2016 sa u nás na škole konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Účasť na ňom bola veľmi veľká. Spolu sa ho zúčastnilo 39 žiakov z 1. a 2. stupňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách v prednese poézie a prózy. Všetci boli veľmi pekne pripravení a počas celej súťaže vládla príjemná atmosféra, ktorú riadila p. uč. Mgr. Silvia Košíková ako moderátorka súťaže. V hodnotiacej komisii sedeli p. učiteľky z 2. stupňa Mgr. Monika Barényiová, Mgr. Monika Kekeláková a Mgr. Katarína Fuseková, ktoré mali neľahkú úlohu vybrať v každej kategórii troch najlepších recitátorov. Po dlhšej porade sa pani učiteľky dohodli na nasledujúcich víťazoch.

  1. kat. poézia:

  - Maroš Mojto (3.A) - 1. miesto

  - Jessica Remšíková (2.A) - 2. miesto

  - Alexej Košík (2.B) - 3. miesto

  2. kat. poézia:

  - Damián Rebro (5.A) - 1. miesto

  - Terezka Florišová (4.A) - 2. miesto

  - Ivana Gašparová (5.A) - 3. miesto

  3. kat. poézia:

  - Pavol Mojto (8.B) - 1. miesto

  - Alexandra Šuleková (7.B) - 2. miesto

  - Terézia Kučová (7.A) - 3. miesto

  1. kat. próza:

  - Terezka Staňová (3.B) - 1. miesto

  - Tomáš Fojtík (3.A) - 2. miesto

  - Natália Tomanová (3.B) - 3. miesto

  2. kat. próza:

  - Aneta Gajdošová (4.B) - 1. miesto

  - Lívia Papučová (5.A) - 2. miesto

  - Sára Pánová (6.B) - 3. miesto

  3. kat. próza:

  - Michaela Kolmanová (7.B) - 1. miesto

  - Tatiana Šatková (7.A) - 2. miesto

  - Emma Melišíková (7.A) - 3. miesto

  Výhercom srdečne blahoželáme. Výhercovia prvých miest nás budú ďalej reprezentovať na okresom kole v Ilave 30. 03. 2016. Dúfame, že i tam sa im bude dariť.

   

   

 • Biblická olympiáda

  Dňa 10. 3. 2016 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo družstvo zložené zo žiakov: Petra Jakúbková a Patrícia Vavrincová zo 6. A a Erik Gašpar z 8. B. Súťaž sa konala v Saleziánskom stredisku na Novej Dubnici. Súťažné otázky sa týkali dvoch kníh Svätého písma – 1 Samuelova kniha a Evanjelium podľa Lukáša, ktoré si žiaci museli naštudovať. Tento rok súťažilo 10 družstiev. Naši žiaci obsadili pekné 4. miesto s rovnakým počtom bodov ako ZŠ Bolešov.

 • Tehlička 2016

  Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej verejnej zbierky TEHLIČKA, ktorú organizuje občianske združenie SAVIO o. z.

  Tohtoročná pomoc je určená deťom v Sýrii - krajine, ktorá je už viac ako 5 rokov zmietaná vojnou. Saleziáni, ktorí tam pôsobia, pomáhajú deťom, mladým ľuďom i celým rodinám.

  Peniaze zo zbierky budú použité na zabezpečenie materiálnej pomoci (jedlo, pitná voda, lieky, elektrina, palivo, školské potreby), zdravotnej starostlivosti, na podporu rodín, prípravu vzdelávacích a voľnočasových aktivít, prácu so školami, prípravu kurzov a táborov pre deti a mladých.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili do zbierky. 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Tehlička trvá do 27. marca 2016.

 • OZNÁMENIE O T9

  Milí deviataci, vážení rodičia,

  dňa 6. apríla 2016 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Žiaci prídu do školy o 7:40 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:10 hod. Žiaci pri testovaní môžu používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

  TESTOVANIE 9 je jediné celoštátne testovanie žiakov na konci štúdia v základnej škole. Jeho význam vzrastá najmä tým, že sa na výsledky získané v testovaní prihliada pri prijímaní na stredné školy. Žiaci, ktorí v Testovaní 9, dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

  V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

  Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

  Vedenie školy želá všetkým deviatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

  PaedDr. Adela Jureníková – riaditeľka školy

 • Vybíjaná žiačok

  Dňa 24. 2. 2016 sa konalo predkolo vo vybíjanej dievčat ZŠ v Košeci na ZŠ s MŠ Košeca. Súťaže sa zúčastnili školy – ZŠ Medňanská Ilava, ZŠ s MŠ HG Pruské, ZŠ s MŠ Mikušovce, ZŠ s MŠ Košeca, ZŠ Ladce. Dievčatá z našej školy obsadili 3. miesto. Školu reprezentovali žiačky: Tatiana Čerepanová 6.B trieda, Lenka Hajdúchová 6. B, Terézia Holbová 6. B, Sára Pánová 6. B, Lenka Rajníčková 6. B, Anastázia Mišovcová 5. A, Zuzana Machalová 5. B, Simona Papíková 5. B, Nelli  Mikušincová 7. B, Lucia Pagáčová 7. B, Mária Rácová 7. B, Alexandra Šuleková 7. B trieda.

  Dievčatám gratulujeme a ďakujeme.

 • Receptúry v školských jedálňach očami detí

  Vážení  rodičia,

  prosíme Vás o spoluprácu pri projekte ministerstva školstva "Receptúry v školských jedálňach očami detí ".

  Žiaci môžu do školy priniesť recepty na bezmäsité, zeleninové a zemiakové pokrmy ktoré im chutia a chceli by ich zaradiť do materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie. Najvhodnejšie receptúry budú hodnotené členmi pracovnej skupiny a odborníkmi na výživu a následne budú predložené na odsúhlasenie ministrovi školstva.

  Recepty prosím noste do 07.03.2016 do školskej jedálne .

  Za spoluprácu ďakujeme.

strana: